فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

3- خدمت به خانواده

خدمت و تأمین رفاه و خوشرفتاری با افراد خانواده هم، که زیر دستان انسان حساب می شوند، و خدمت و آسایش آنان، موجب رضایت خدا و بندگان خدا می شود، چیزی است که به برکت و طول عمر می فزاید.
امام صادق (ع) می فرماید: من حسن بره باهل بیته، زید فی عمره، (174)
هر کس خدمت و نیک رفتاری را با اهل خانواده خود، به نحو مطلوب و شایسته انجام دهد، این کار سبب طولانی شدن عمر او می شود.
یک علت آن هم شاید، این جهت باشد که، بخاطر دعا و رضایت زیردستان، خشنودی و رحمت خداوند بیشتر شامل حال انسان می شود.

4- احسان به پدر و مادر

در مورد احسان و خدمت به پدر و مادر هم، امام صادق (ع) نیز ضمن حدیثی می فرماید:
برالوالدین وصلة الرحم یزیدان فی الاجل.(175) نیکوئی رساندن و خدمت نمودن به پدر و مادر، و نیز پیوند خوب داشتن با خویشاوندان، سبب طولانی گردیدن عمر می گردد.
همچنین امام صادق (ع) فرموده: انا اجبت ان یزید الله فی عمرک فسرابویک.(176)
اگر دوست می داری خداوند عمر تو را طولانی گرداند، وسیله خوشحالی و رفاه حال پدر و مادر خود را فراهم کن.
آن بزرگوار به منظور اینکه انسان فراموش نکند.نتیجه نیکوکاری او از بین می رود، فرموده: بروا ابائکم یبرکم ابنائکم.(177)
شما با پدران خود خوشرفتاری کنید، تا فرزندان شما هم با شما نیکی و خوشرفتاری نمایند.

5- کاربرد صله رحم

یکی از آثار وضعی و اخلاقی صله رحم و ارتباط داشتن با قوم و خویشان، چنانکه در بالا هم بیان شد، این است که بدین وسیله عمر انسان افزایش می یابد.
امام صادق (ع) می فرماید: ما نعلم شیئا یزید فی العمر، الا صلة الرحم...(178)
چیزی را سراغ نداریم، که به اندازه صله رحم، و روابط صحیح با خویشاوندان، موجب برکت زندگی و طول عمر گردد، تا جائیکه اگر قرار باشد، کسی سه سال عمر کند، چنانچه وصله رحم انجام دهد، عمر سه ساله او به سی و سه سال افزایش می یابد، اما اگر کسی قطع پیوند قوم و خویشی کند، و قرار باشد عمر سی ساله داشته باشد، عمر او به سه سال تقلیل می یابد، و کوتاه می شود!
امام علی (ع) نیز فرموده: احسن یحسن الیک ارحم ترحم، قل خیراً تذکر بخیر، صل رحمک یزدالله فی عمرک.(179)
به دیگران نیکو رفتای کن، تا مشمول نیکی دیگران واقع شوی، رحم و مهربانی را شیوه خودساز، تا مورد عطوفت دیگران قرارگیری، پیوسته سخن خیر و سالم به زبان جاری کن، تا از تو نیز بخیر و نیکوئی یاد شود، صله رحم انجام بده، تا خداوند به حیات و عمر تو بیافزاید.
پیامبر اسلام فرموده است: من سره ان ینساله فی عمره، و یو سع له فی رزقه، فلیتق الله و لیصل رحمه. (180)
هر کس خیلی دوست می دارد، که، عمر او طولانی شود، و روزی و زندگی او پر برکت گردد. حتماً باید تقوای الهی داشته و پیوند با قوم و خویشان خود را برقرار سازد.