فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- نیکی به برادران

در این باره امام موسی بن جعفر (ع) فرموده است: من حسن بره باخوانه واهله مدفی عمره (173)
هر کس نسبت به برادران و اعضاء خانواده خود نیکی و نیک رفتاری کند، رفتار او موجب طولانی عمر او می شود.
به نیکی شود، چشم روشن ترا - ز هر بد بود، نیک جوشن ترا
ز نیکی، همه یک آید به جای - به نیکی دهد نیز، نیکی خدای

3- خدمت به خانواده

خدمت و تأمین رفاه و خوشرفتاری با افراد خانواده هم، که زیر دستان انسان حساب می شوند، و خدمت و آسایش آنان، موجب رضایت خدا و بندگان خدا می شود، چیزی است که به برکت و طول عمر می فزاید.
امام صادق (ع) می فرماید: من حسن بره باهل بیته، زید فی عمره، (174)
هر کس خدمت و نیک رفتاری را با اهل خانواده خود، به نحو مطلوب و شایسته انجام دهد، این کار سبب طولانی شدن عمر او می شود.
یک علت آن هم شاید، این جهت باشد که، بخاطر دعا و رضایت زیردستان، خشنودی و رحمت خداوند بیشتر شامل حال انسان می شود.

4- احسان به پدر و مادر

در مورد احسان و خدمت به پدر و مادر هم، امام صادق (ع) نیز ضمن حدیثی می فرماید:
برالوالدین وصلة الرحم یزیدان فی الاجل.(175) نیکوئی رساندن و خدمت نمودن به پدر و مادر، و نیز پیوند خوب داشتن با خویشاوندان، سبب طولانی گردیدن عمر می گردد.
همچنین امام صادق (ع) فرموده: انا اجبت ان یزید الله فی عمرک فسرابویک.(176)
اگر دوست می داری خداوند عمر تو را طولانی گرداند، وسیله خوشحالی و رفاه حال پدر و مادر خود را فراهم کن.
آن بزرگوار به منظور اینکه انسان فراموش نکند.نتیجه نیکوکاری او از بین می رود، فرموده: بروا ابائکم یبرکم ابنائکم.(177)
شما با پدران خود خوشرفتاری کنید، تا فرزندان شما هم با شما نیکی و خوشرفتاری نمایند.