فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- احسان و نیکی بدیگران

روحیه احساس داشتن، و به باطنی از خیر خواهی و نیکی رساندن آراسته بودن، خود نوعی سلامت روی و سعادت اخلاقی و روانی است، و احسان و نیکی و خدماتی که از چنین کسی سرچشمه می گیرد، بطور طبیعی غذای روح و صفای جانی است که، به صفا و سلامت موجود می افزاید، و نشاط و سلامت و شادابی روانی انسان را گسترش می دهد، و از طرف دیگر معنویت و برکتی که بر این سلسله اخلاق و رفتار مترتب می گردد، سبب سلامت کامل تر و عمر پر دوام تر برای انسان می شود.
بهمین دلیل امام علی (ع) فرموده است: صحة الضمائر، من افضل الذخائر. (169) باطن سالم و لبریز از پاکی داشتن، از برترین فضائل و سرمایه های معنوی انسانهاست.
باز بهمین لحاظ است که امام صادق (ع) فرموده: یعیش الناس با حسانهم اکثر مما یعیشون با عمارهم. (170)
افراد به وسیله احسان و نیکی کردنهای خود، بیشتر به عمر طولانی و پربرکت می رسند و از آنهائیکه عمر طبیعی می کنند، چنین افرادی عمر درازتری خواهند کرد!
پیامبر اسلام فرموده است: لایزید فی العمر الا البر.(171)
هیچ چیزی به اندازه احسان و خیر رساندن به دیگران به عمر و برکت زندگی نمی افزاید.
امام صادق (ع) نیز می فرماید: ثلاثه ان تعمهن المؤمن کان زیادة فی عمره و بقاء النعم علیه: تطویله فی رکوعه و سجوده فی صلاته، و تطویله بجلوسه علی طعامه اذا اطعم علی مائدته، وصطاعنه المعروف الی اهله.(172)
سه شیوه است که هر کس آن را بیاموزد و بکار گیرد، سبب فراوانی نعمت و طولانی شدن عمر او می گردد، طول دادن رکوع و سجود در نماز، زیاد سر سفره نشستن و غذا را خوب جویدن و خوردن، و احسان و نیکی رساندن به افراد لایق و شایسته، یا به اعضاء خانواده خود.
تو نیز ای پسر، سوی احسان گرای - که پاداش احسانت بخشد خدای

2- نیکی به برادران

در این باره امام موسی بن جعفر (ع) فرموده است: من حسن بره باخوانه واهله مدفی عمره (173)
هر کس نسبت به برادران و اعضاء خانواده خود نیکی و نیک رفتاری کند، رفتار او موجب طولانی عمر او می شود.
به نیکی شود، چشم روشن ترا - ز هر بد بود، نیک جوشن ترا
ز نیکی، همه یک آید به جای - به نیکی دهد نیز، نیکی خدای

3- خدمت به خانواده

خدمت و تأمین رفاه و خوشرفتاری با افراد خانواده هم، که زیر دستان انسان حساب می شوند، و خدمت و آسایش آنان، موجب رضایت خدا و بندگان خدا می شود، چیزی است که به برکت و طول عمر می فزاید.
امام صادق (ع) می فرماید: من حسن بره باهل بیته، زید فی عمره، (174)
هر کس خدمت و نیک رفتاری را با اهل خانواده خود، به نحو مطلوب و شایسته انجام دهد، این کار سبب طولانی شدن عمر او می شود.
یک علت آن هم شاید، این جهت باشد که، بخاطر دعا و رضایت زیردستان، خشنودی و رحمت خداوند بیشتر شامل حال انسان می شود.