فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

5- عاق والدین و ستمگری

پیامبر اسلام در مورد سه گناه دیگری که مجازات نقد دنیائی و قهراً جوانمرگی به دنبال دارد، می فرماید: عقوق الوالدین و البغی علی الناس و کفر الاحسان. (167)
سه گناه است که، مجازات آنها بطور نقد داده می شود، و نوبت به آخرت نمی رسد: نافرمانی و اذیت به پدر و مادر، ظلم و ستم و دیگران، و نمک نشناسی و کفران نعمت احسان، آثار و تبعاتی را هم که بر هر یک از گناهان فوق مترتب می گردد، و به دنبال آن حق کشی، دل شکستن، اشک و آه جاری کردن و ناله و نفرین سر دادن راه می افتد، و ظلم و سمتی پدید می آید، و تنفر دلها و خشم الهی را به وجود می آورد، بارها مشاهده کرده ایم، و شعر آن را هم خوانده ایم که:
هر جوانی که بی ادب باشد - گر به پیری رسید عجب باشد
آه دل مظلوم به سوهان ماند - گر خود نبرد، برنده را تیز کند
خانمان سوز بود، آتش آهی گاهی - ناله ای می شکند پشت سپاهی گاهی
قصه یوسف و آن قوم عجب پندی بود - به عزیزی رود، افتاده به چاهی گاهی
بهر حال، یک اثر وضعی ظلم و ستم، کوتاه شدن عمر می باشد، و امام علی (ع) هم فرموده است: من ظلم قصم عمره، (168) هر کس ظلم کند عمر او درهم شکسته و کوتاه می گردد.
بنابر این، آن طور که احادیث اسلامی بیان فرموده و آثار آن را هم بارها با چشم خود دیده و تجربه کرده ایم، بسیاری از گناهان که تعدادی از آن را مطالعه کردیم، عامل اخلاقی و روانی می باشند، که سلامت جسم و روان و جوان ماندن انسان را تهدید نموده، و کوتاه عمری و جوانمرگی به وجود می آورند.

فصل هفتم عوامل اخلاقی و معنوی طول عمر

بهمان موازاتی که بعضی از گناهان و رفتارهای فردی و اجتماعی ظلم آلود و تجاوز کارانه، موجب کوتاهی عمر و جوانمرگ شدن می گردد، در مقابل بسیاری از احسانها و مخصوصاً با توجه به دعای خلق و عنایت خالق، سبب برکت زندگی و طولانی شدن عمر انسان می شود، بدین لحاظ در این فصل، تعدادی از آن ثوابها و نیکیها و محاسن اخلاقی را خاطرنشان می سازیم!

1- احسان و نیکی بدیگران

روحیه احساس داشتن، و به باطنی از خیر خواهی و نیکی رساندن آراسته بودن، خود نوعی سلامت روی و سعادت اخلاقی و روانی است، و احسان و نیکی و خدماتی که از چنین کسی سرچشمه می گیرد، بطور طبیعی غذای روح و صفای جانی است که، به صفا و سلامت موجود می افزاید، و نشاط و سلامت و شادابی روانی انسان را گسترش می دهد، و از طرف دیگر معنویت و برکتی که بر این سلسله اخلاق و رفتار مترتب می گردد، سبب سلامت کامل تر و عمر پر دوام تر برای انسان می شود.
بهمین دلیل امام علی (ع) فرموده است: صحة الضمائر، من افضل الذخائر. (169) باطن سالم و لبریز از پاکی داشتن، از برترین فضائل و سرمایه های معنوی انسانهاست.
باز بهمین لحاظ است که امام صادق (ع) فرموده: یعیش الناس با حسانهم اکثر مما یعیشون با عمارهم. (170)
افراد به وسیله احسان و نیکی کردنهای خود، بیشتر به عمر طولانی و پربرکت می رسند و از آنهائیکه عمر طبیعی می کنند، چنین افرادی عمر درازتری خواهند کرد!
پیامبر اسلام فرموده است: لایزید فی العمر الا البر.(171)
هیچ چیزی به اندازه احسان و خیر رساندن به دیگران به عمر و برکت زندگی نمی افزاید.
امام صادق (ع) نیز می فرماید: ثلاثه ان تعمهن المؤمن کان زیادة فی عمره و بقاء النعم علیه: تطویله فی رکوعه و سجوده فی صلاته، و تطویله بجلوسه علی طعامه اذا اطعم علی مائدته، وصطاعنه المعروف الی اهله.(172)
سه شیوه است که هر کس آن را بیاموزد و بکار گیرد، سبب فراوانی نعمت و طولانی شدن عمر او می گردد، طول دادن رکوع و سجود در نماز، زیاد سر سفره نشستن و غذا را خوب جویدن و خوردن، و احسان و نیکی رساندن به افراد لایق و شایسته، یا به اعضاء خانواده خود.
تو نیز ای پسر، سوی احسان گرای - که پاداش احسانت بخشد خدای