فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

4- اثر عمل منافی عفت

پیامبر اسلام می فرمود: ای مسلمانان! از عمل منافی عفت و زنا سخت بپرهیزید، زیرا سه زبان بزرگی که این عمل خلاف در دنیا برای انسان ببار می آورد: یذهب بالبهاء و یورث الفقر، و ینقص العمر.(165)
حیثیت و آبرو را به باد فنا می دهد، فقر و پریشانی را دامنگیر انسان می سازد، و نیز عمر را کوتاه و بی برکت می گرداند!
همچنین پیغمبر اکرم (ص) فرموده است: اذا ظهر الزنا من بعدی، کثر موت الفجاة.(166)
چنانچه پس از من، در میان امت، زنا و عمل منافی عفت گسترش یابد، مرگهای زودرس و ناگهانی فراوان می شود!

5- عاق والدین و ستمگری

پیامبر اسلام در مورد سه گناه دیگری که مجازات نقد دنیائی و قهراً جوانمرگی به دنبال دارد، می فرماید: عقوق الوالدین و البغی علی الناس و کفر الاحسان. (167)
سه گناه است که، مجازات آنها بطور نقد داده می شود، و نوبت به آخرت نمی رسد: نافرمانی و اذیت به پدر و مادر، ظلم و ستم و دیگران، و نمک نشناسی و کفران نعمت احسان، آثار و تبعاتی را هم که بر هر یک از گناهان فوق مترتب می گردد، و به دنبال آن حق کشی، دل شکستن، اشک و آه جاری کردن و ناله و نفرین سر دادن راه می افتد، و ظلم و سمتی پدید می آید، و تنفر دلها و خشم الهی را به وجود می آورد، بارها مشاهده کرده ایم، و شعر آن را هم خوانده ایم که:
هر جوانی که بی ادب باشد - گر به پیری رسید عجب باشد
آه دل مظلوم به سوهان ماند - گر خود نبرد، برنده را تیز کند
خانمان سوز بود، آتش آهی گاهی - ناله ای می شکند پشت سپاهی گاهی
قصه یوسف و آن قوم عجب پندی بود - به عزیزی رود، افتاده به چاهی گاهی
بهر حال، یک اثر وضعی ظلم و ستم، کوتاه شدن عمر می باشد، و امام علی (ع) هم فرموده است: من ظلم قصم عمره، (168) هر کس ظلم کند عمر او درهم شکسته و کوتاه می گردد.
بنابر این، آن طور که احادیث اسلامی بیان فرموده و آثار آن را هم بارها با چشم خود دیده و تجربه کرده ایم، بسیاری از گناهان که تعدادی از آن را مطالعه کردیم، عامل اخلاقی و روانی می باشند، که سلامت جسم و روان و جوان ماندن انسان را تهدید نموده، و کوتاه عمری و جوانمرگی به وجود می آورند.

فصل هفتم عوامل اخلاقی و معنوی طول عمر

بهمان موازاتی که بعضی از گناهان و رفتارهای فردی و اجتماعی ظلم آلود و تجاوز کارانه، موجب کوتاهی عمر و جوانمرگ شدن می گردد، در مقابل بسیاری از احسانها و مخصوصاً با توجه به دعای خلق و عنایت خالق، سبب برکت زندگی و طولانی شدن عمر انسان می شود، بدین لحاظ در این فصل، تعدادی از آن ثوابها و نیکیها و محاسن اخلاقی را خاطرنشان می سازیم!