فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- شستشوی سر

شستشوی سر نیز از جمله دستورهای بهداشتی اسلام است، که سبب برطرف نمودن غم و اندوه مطرح شده است.
امام صادق (ع) می فرماید: من وجد هما فلایدری ما هو، فلیغسل رأسه، و اذا توالت الهموم فعلیک بلاحول و لاقوة الا بالله. (143)
هر در وجود خود غم و غصه ای احساس کرد، که حتی علت آن را هم نمی داند، حتماً باید به شستشوی سر خود اقدام کند، و چنانکه غم و اندوه فراوان و پی در پی شد، باید جمله: لاحول و لاقوة الا بالله را تکرار کند.

3- شستشوی سر با سدر

استفاده از سدر هم که گیاه داروئی و نظافتی است، در حدیث سبب غم و اندوه زادئی معرفی شده، و در روایت می خوانیم: کان النبی (ص) قد اغتم، فامره جبرئیل ان یغسل رأسه بالسدر.(144)
پیوسته چنین بود که، هر گاه وجود نازنین پیامبر عالیقدر اسلام، دستخوش غم و غصه ای واقع می شد، جبرئیل فرشته الهی، به آن حضرت دستور می داد، سر خود را با سدر شستشو بدهد.

4- نظافت لباس

نظافت لباس نیز از اولیاء گرامی اسلام، عاملی است که غم و اندوهی را که جوانی را فرسوده و عمر را کوتاه می کند، می زادید، و بجای آن سلامت جسم و جان، و در نتیجه جوان ماندن و طولانی شدن عمر به وجود می آورد.
امیرالمؤمنین (ع) فرموده است: النظیف من الثیات یذهب بالهم و الحزن و هو طهور الصلاة (145)
شستشو و نظیف نمودن لباس، سبب زدودن غم و اندوه از وجود انسان می گردد، و نیز این عمل برای طهارت نماز هم مفید خواهد بود.