فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- گردش و سیاحت

از جمله تفریحات سالمی که نقش شادابی و تقویت روی اعصاب دارد، و طبق احادیث اسلامی رفتاری مطلوب و لازم نیز می باشد، گردش، مسافرتهای تفریحی و ساحتهای سودمند خواهد بود. اینگونه اعمال اضافه بر اینکه یک سلسله فعالیتهای عقلانی و بهداشتی و اجتماعی است، و ضرورت آن هم برای هر کسی بسیار احساس می شود، مورد توجه اولیاء گرامی اسلام هم واقع شده، و به عنوان بهداشت اخلاقی، و اجتماعی، و نیز یک سلسله اقدامات لازم، جهت پیشگیری از مفاسد اخلاقی و نابسامانی مطرح گردیده است.
پیغمبر عالیقدر اسلام فرموده: سافروا تصحوا، سافروا تغنموا.(120)
مسافرت کنید تا صحت و سلامت را بدست آورید و نیز از منافع و مزایای آن بهره مند شوید.
آنکس که سفر کند، پسندیده شود - خاک قدمش سرمه هر دیده شود
پاکیزه تر از آب نباشد به جهان - هر جا که کند مقام، گندیده شود
در زمینه مسافرت و جهانگردی، در اشعار منسوب به امام علی (ع) آمده است:
پیغمبر عالیقدر اسلام فرموده: سافروا تصحوا، سافروا تغنموا. (121)
مسافرت کنید تا صحت و سلامت را بدست آورید و نیز از منافع و مزایای آن بهره مند شوید.
آنکس که سفر کند، پسندیده شود - خاک قدمش سرمه هر دیده شود
پاکیزه تر از آب نباشد به جهان - هر جا که کند مقام، گندیده شود
در زمینه مسافرت و جهانگردی، در اشعار منسوب به امام علی (ع) آمده است.
تغرب عن الاوطان، فی طلب العلی - وسافر، ففی الاسفار خمس فوائد
تفرج هم، و اکتساب معیشة - و علم و آداب، و صحبة ماجد (122)
برای رسیدن به مقام بلند، وطن خویش را رها کن، و مسافرت انجام بده، زیرا مسافرت پنج فایده دارد: غم و اندوه را برطرف می کند، تأمین معاش به وجود می آورد، علم و دانش حاصل می گرداند، آزمودگی و تجربه کسب می شود، و نیز بوسیله مسافرت انسان می تواند، دوستان و آشنایان خوب و ممتازی پیدا کند.
سفر آزموده کند مرد را - هم از دل براند غم و درد را
ز گیتی بدو نیک بنمایدش - و از آن گنج دانش بیفرایدش
جوانی پذیرد دل پیر را - ز نو گیرد افسرده گل رنگ و بوی
(نصرالله فلسفی)
پیامبر اسلام فرموده است: ینبعی للمسلم العاقل ان لایری ظاعناً الا فی ثلاث: مرمة لمعاش، او تزود لمعاد، اولذة فی غیر ذات محرم.(123)
شایسته است انسان مسلمان عاقل، برای غیر از سه منظور دیده نشود مسافرت می کند: برای تجارت و تأمین معاش، برای رسیدن به تحصیل معنویت و تحصیل معاد، و یا برای تفریح و جلب خوشی و لذتهای مباح و حلال.
در بیان دیگری وارد شده: سیحوافان الماء اذا ساح طاب، و اذا وقف تغیر واصفر. (124)
گردش و سیاحت کنید، زیرا آب هم هرگاه به جریان باشد، پاک و پاکیزه می ماند، و آنگاه که در یک جا متوقف شود، زرد رنگ و متعفن می گردد.
قرآن کریم نیز بنا به دستور: سیروا فی الارض، فانظروا کیف بدء الخلق. (125)
در چند مورد سفارش کرده است: مسلمان سیر و سیاحت روی کره زمین انجام دهند، و درباره پیدایش نقطه نظام آفرینش، و سایر مسائل علمی و حیاتی، به مطالعه و تحقیق بپردازند.
در زمینه گردش در فضای آزاد، و استفاده از هوای صاف و سالم فصل بهار در بیانی از پیغمبر (ص) وارد شده: اغتنموا برد الربیع، فانه یفعل با بدانکم ما یفعل با شجارکم، و اجتنبوا برد الخریف، فانه یفعل با بدانکم، ما یفعل با ثمارکم.(126)
گفت پیغمبر به اصحاب کبار - تن می پوشانید از باد بهار
آنچه با برگ درختان می کند - با بدنهای شما، آن می کند
در بیان دیگری از پیامبر اسلام روایت شده: اذا عسراحدکم فلیخرح و لایغم نفسه و اهله. (127)
هرگاه کسی از شما گرفتار سختی و تنگی در زندگی شد، از خانه و محیطی که در آن زندگی می کند خارج شود، و غم و غصه برای خود و خانواده اش به وجود نیاورد.

2- زور آزمائی و کشتی گرفتن

زور آزمائی و کشتی گرفتن، ورزش سالم و سازنده ای است که، چنانچه به شیوه معقول و انسانی خود صورت گیرد سبب پرورش نیروی بدنی و نیز نشاط و شادابی روانی و اخلاقی انسان می گردد.بدین لحاظ چیزی را که هم در منابع اسلامی می یابیم، و هم عامل سلامت و طول عمر قلمداد می شود، باید کشتی گرفتن دانست.
امام صادق (ع) می فرماید: پیامبر بزرگوار اسلام، یک شب در حالیکه حسن و حسین (ع) همراه او بودند، به خانه دختر خود، فاطمه (ع) وارد شد، و خطاب به آن دو نوجوان فرموده:
قوما فاضطرعا، فقاما لیضطرعا...(128)
بلند شوید و با هم کشتی بگیرید، سپس امام حسن و امام حسین (ع) با هم به زور آزمائی و کشتی گرفتن پرداختند.

3- مسابقه دادن

اصولا مسابقه دادن، در امور معقول و مشروع، غیر از اینکه از لحاظ فکری و روانی می تواند، یک نوع غذای سالم و مفیدی برای روح انسان محسوب گردد، یک نوع ورزش و تفریح بدنی و فیزیکی نیز می باشد، و در بسیاری از موارد مطلوب و عقلانی، مورد توجه اسلام هم واقع شده است!
امام حسن و امام حسین (ع) درباره خطاطی و خط نویسی بهتر، با هم مسابقه دادند، پیامبر اسلام نیز فرموده است:
لیس شی ء تحضره الملائکه، الا الرهان و ملاعبة الرجل اهله.(129)
در میان تفریحات سالم، چیزی نیست که به قدری مطلوب باشد، که فرشتگان برای آن حضور یابند، مگر شرط بندی برای مسابقه دادنهای مفید، و معاشرتهای مرد و همسر خویش.
ابو رافع می گوید: با حسن بن علی (ع) که آن زمان کودکی بود، با یک وسیله بازی چوبی بازی می کردم و مسابقه می دادم، طبق قرار مسابقه وقتی من برنده شدم، می بایست وی مرا بر گرده خود سوار کند، امام او با لحن مؤدبانه ای از اینکار امتناع کرد، و گفت: آیا می خواهی بر گرده ای سوار شوی، که رسول خدا آن را بر دوش خود می گرفت، آن وقت من از حق خود صرفنظر کردم، اما در مرحله بعد که او برنده شد، و من خواستم از زیر بار سواری دادن را او خودداری کنم، وی گفت: آیا دوست نمی داری پیکری را که رسول خدا بر پشت حمل می کرد، تو نیز آن را بر پشت خود سوار کنی؟ آن وقت من تسلیم شدم، و طبق قرار داد مسابقه، او را به پشت خود سوار کردم. (130)