فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

2- اعتماد بنفس و یقین

اعتماد به نفس و یقینی که از ایمان به خدا و قدرت لایزال او سرچشمه می گیرد، می تواند چنان آرامش نفس و ثبات باطنی به انسان ببخشد که، در ورطه های لغزنده و کوبنده، دستگیر و نجات بخش کشتی طوفان زده وجود انسان گردد.
قرآن می فرماید: بندگان واقعی خدواند، هرگز گرفتار ترس و اضطراب، و غم و اندوه نمی شود. (84)
امام علی (ع) فرموده است: اطرح عنک واردات الهموم، بعزائم الصبر و حسن الیقین. (85)
غم و عصه های که بر وجود شما هجوم می کنند، و دل شما را در اختیار خود قرار می دهند، با نیروی صبر و مقاومت و قدرت یقین و اعتماد بذات مقدس پروردگار، از خود رانده و بر طرف نمایید.
پیامبر اسلام نیز فرموده: غم و اندوه محصول شک و تردید بوده، و موجب خشم الهی واقع شدن می باشد. (86)

3- رضا و تسلیم

اینکه انسان خود را بنده خدا بداند، و حکمت و قدرت او را مافوق همه دانائیها و توانائیهای خود بشناسد، موجب می گردد که به غیر از خبر و صلاحی که خود برای خود می اندیشد، ممکن است خیر و صلاح برتری نیز که خود آن را نمی داند، وجود داشته باشد، آن وقت با توجه به چنین اعتقادی است که، در مواردی که موجبات غم و غصه برای او فراهم می شود، خود را در برابر رضای الهی تقدیر خداوند، مطیع و تسلیم می داند، و در برابر سختیها و مشکلات، بدون اینکه خم به ابرو بیاورد، یا خود را با غم و اضطراب کوبنده ای هم آغوش سازد، راه تسلط بر نفس و مبارزه با غم و غصه را پیش می گیرد.
امام صادق (ع) فرموده است: خداوند اساس حکمت و علم خویش، شادی و سرور را در یقین و رضایت از جانب خود قرار داده است، و نیز غم و اندوه معلول شک و تردید است، فارضواعن الله و سلمو لامره، (87) بنابر این، در برابر پروردگار خود، رضایتمند بوده و در برابر فرمان الهی سر تسلی و اطاعت فرود آورید.

4- خودداری از بی مبالاتی زبان

از جمله آثار نگران کننده ای که ممکن است بوسیله زبان، متوجه خود انسان گردد، اینست که، گاهی بخاطر تندی زبان و آزرده ساختن دیگران، بجهت حفظ نکردن زبان از آنچه باید مخفی داشت، انسان سخنی را بر زبان جاری می کند، یا رازی را افشا می گرداند، که موجب کینه، خشم و حسادت دیگران و خلاصه سبب نگرانی و غم و اندوه قلبی خود را فراهم می آورد. و بدیهی است برای پیشگیری از چنین غصه هائی که عموما اختیار آن بدست خود انسان هم هست، باید جدیت و حراقبت لازم از زبان را بعمل آورد.
مصلحت تست، زبان زیر کام - تیغ، پسندیده بود در نیام
چون دل تو، بند ندارد بر آن - بند چه جوئی ز دل دیگران؟
نظامی

زهری که از یاران امام سجاد (ع) بود در حالی بحضور امام وارد شد، که از وجود او آثار غم و اندوه فراوان، و شکستگی روحیه کاملا نمایان بود، امام علت آن ناراحتی شدید را جویا شد، زهری ناراحتی شدید خود را معلول برخورد افراد حسود و طمعکار و کینه توز و کارشکنان دانست!
امام برای اینکه زهری از آزار و اذیت دیگران و در نتیجه از غم و اندوه و نگرانی در امان بماند، به او فرمود: احفظ علیک لسانک، تملک به اخوانک. (88)
زبان خود را حفظ کن، و بی جهت سخن مگو، تا بتوانی دل دیگران را بدست آوری، و زندگی بی دغدغه ای داشته باشی.