فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

1- پاک باطنی و حسن نیت

بهمان موازاتی که بد باطنی، سوء نیت، بد ذاتی و خلاصه درون انباشته از انگیزه های زشت و پست و تباه و آلوده که آثار آن بصورتهای، حسد، کینه توزی، رقابت و فتنه انگیزی بروز می کند، وجود انسان را به کانونی از فساد و بیماری روانی، مبتلا می سازد، و علی (ع) نیز فرموده، سوء النیة داء دفین. (81) بدبینی و اغراض ناپسند درونی، یک بیماری پنهانی و نهفته در وجود انسان است.
در مقابل، باطن آمیخته با نیتهای پاک و اندیشه های خیر خواهانه و انسانی نسبت بکار و فعالیت خود، و نیز نسبت به مردم و افراد جامعه می تواند وجود انسان را از سلامت روانی برخورداز سازد، و به تندرستی و طول عمی و جوان ماندن افراد بیفزاید.
امام (ع) فرموده است: صحة الضمائر من افضل الذخائر. (82)
سلامت باطن، و پیراسته بودن درون از آلودگیهای رذائل اخلاقی، از پرارزشترین سرمایه های زندگی انسان است.
امام صادق (ع) هم این حقیقت را که باطن آراسته انسان در سلامت و طول عمر او تاثیر مثبت دارد، بدین ترتیب بیان فرموده است: من حسنت نیته زید فی عمره، (83)
کسیکه دارای نیت پاک و خیر خواهانه است، این ویژگی بر طول عمر او می افزاید.
هر آنکس که، اندیشه بد کند - بفرجام، بد با تن خود کند
فردوسی

2- اعتماد بنفس و یقین

اعتماد به نفس و یقینی که از ایمان به خدا و قدرت لایزال او سرچشمه می گیرد، می تواند چنان آرامش نفس و ثبات باطنی به انسان ببخشد که، در ورطه های لغزنده و کوبنده، دستگیر و نجات بخش کشتی طوفان زده وجود انسان گردد.
قرآن می فرماید: بندگان واقعی خدواند، هرگز گرفتار ترس و اضطراب، و غم و اندوه نمی شود. (84)
امام علی (ع) فرموده است: اطرح عنک واردات الهموم، بعزائم الصبر و حسن الیقین. (85)
غم و عصه های که بر وجود شما هجوم می کنند، و دل شما را در اختیار خود قرار می دهند، با نیروی صبر و مقاومت و قدرت یقین و اعتماد بذات مقدس پروردگار، از خود رانده و بر طرف نمایید.
پیامبر اسلام نیز فرموده: غم و اندوه محصول شک و تردید بوده، و موجب خشم الهی واقع شدن می باشد. (86)

3- رضا و تسلیم

اینکه انسان خود را بنده خدا بداند، و حکمت و قدرت او را مافوق همه دانائیها و توانائیهای خود بشناسد، موجب می گردد که به غیر از خبر و صلاحی که خود برای خود می اندیشد، ممکن است خیر و صلاح برتری نیز که خود آن را نمی داند، وجود داشته باشد، آن وقت با توجه به چنین اعتقادی است که، در مواردی که موجبات غم و غصه برای او فراهم می شود، خود را در برابر رضای الهی تقدیر خداوند، مطیع و تسلیم می داند، و در برابر سختیها و مشکلات، بدون اینکه خم به ابرو بیاورد، یا خود را با غم و اضطراب کوبنده ای هم آغوش سازد، راه تسلط بر نفس و مبارزه با غم و غصه را پیش می گیرد.
امام صادق (ع) فرموده است: خداوند اساس حکمت و علم خویش، شادی و سرور را در یقین و رضایت از جانب خود قرار داده است، و نیز غم و اندوه معلول شک و تردید است، فارضواعن الله و سلمو لامره، (87) بنابر این، در برابر پروردگار خود، رضایتمند بوده و در برابر فرمان الهی سر تسلی و اطاعت فرود آورید.