فهرست کتاب


راه جوان ماندن با غذا و داروهای گیاهی

احمد صادقی اردستانی

فصل چهارم روشهای روانی مبارزه با غم و اندوه

تاکنون عمده علل و زمینه هائی را که غم و غصه بوجود می آورد شناختیم، زیانهای غم و اندوه را هم روی سلسله اعصاب و بالاخره سلامت و تندرستی و سرانجام روی کوتاه کردن عمر، مورد ارزیابی قرار دادیم، اکنون نوبت آن رسیده که با استمداد از دستورات ارزشمند پیشوایان اسلام، راههای اخلاقی و روانی مبارزه با غم و غصه های فرساینده و کشنده را مورد مطالعه قرار دهیم.
درباره زیانهای کشنده و جوانمرگ کننده غم و اندوه و نگرانی هم نباید فراموش کنیم: آمریکا در جنگ جهانی دوم، فقط 200 هزار تلفات داد، در صورتیکه در همین مدت، تلفات آمریکا از مرض قلب دو میلیون نفر بوده، و مرض نیمی از این بیماران فقط معلول نگرانی و اضطراب بی جهت بوده است.(80)
بنابر این، غم و اندوهی که اینگونه جوانمرگ می کند و کشتار می آفریند، برای آن باید چاره جوئی نمود، بدین جهت، اخبار و احادیثی را که در این زمینه وارد شده، و بخش عمده آن جنیه اخلاقی و روانی دارد، و بعنوان یک اصلاح اخلاقی و راههای مبارزه با غم و غصه می توان محسوب داشت، مورد دقت قرار می دهیم.

1- پاک باطنی و حسن نیت

بهمان موازاتی که بد باطنی، سوء نیت، بد ذاتی و خلاصه درون انباشته از انگیزه های زشت و پست و تباه و آلوده که آثار آن بصورتهای، حسد، کینه توزی، رقابت و فتنه انگیزی بروز می کند، وجود انسان را به کانونی از فساد و بیماری روانی، مبتلا می سازد، و علی (ع) نیز فرموده، سوء النیة داء دفین. (81) بدبینی و اغراض ناپسند درونی، یک بیماری پنهانی و نهفته در وجود انسان است.
در مقابل، باطن آمیخته با نیتهای پاک و اندیشه های خیر خواهانه و انسانی نسبت بکار و فعالیت خود، و نیز نسبت به مردم و افراد جامعه می تواند وجود انسان را از سلامت روانی برخورداز سازد، و به تندرستی و طول عمی و جوان ماندن افراد بیفزاید.
امام (ع) فرموده است: صحة الضمائر من افضل الذخائر. (82)
سلامت باطن، و پیراسته بودن درون از آلودگیهای رذائل اخلاقی، از پرارزشترین سرمایه های زندگی انسان است.
امام صادق (ع) هم این حقیقت را که باطن آراسته انسان در سلامت و طول عمر او تاثیر مثبت دارد، بدین ترتیب بیان فرموده است: من حسنت نیته زید فی عمره، (83)
کسیکه دارای نیت پاک و خیر خواهانه است، این ویژگی بر طول عمر او می افزاید.
هر آنکس که، اندیشه بد کند - بفرجام، بد با تن خود کند
فردوسی

2- اعتماد بنفس و یقین

اعتماد به نفس و یقینی که از ایمان به خدا و قدرت لایزال او سرچشمه می گیرد، می تواند چنان آرامش نفس و ثبات باطنی به انسان ببخشد که، در ورطه های لغزنده و کوبنده، دستگیر و نجات بخش کشتی طوفان زده وجود انسان گردد.
قرآن می فرماید: بندگان واقعی خدواند، هرگز گرفتار ترس و اضطراب، و غم و اندوه نمی شود. (84)
امام علی (ع) فرموده است: اطرح عنک واردات الهموم، بعزائم الصبر و حسن الیقین. (85)
غم و عصه های که بر وجود شما هجوم می کنند، و دل شما را در اختیار خود قرار می دهند، با نیروی صبر و مقاومت و قدرت یقین و اعتماد بذات مقدس پروردگار، از خود رانده و بر طرف نمایید.
پیامبر اسلام نیز فرموده: غم و اندوه محصول شک و تردید بوده، و موجب خشم الهی واقع شدن می باشد. (86)