تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد 1

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

9- الکنز : سوره مبارکه فاتحه در روایات فریقین، گنج عرشی نام گرفته است: ... و أعطیت أمتک کنزا من کنوز عرشی؛ فاتحة الکتاب (460)، ... و ان فاتحة الکتاب أشرف ما فی کنوز العرش (461)، نزلت فاتحة الکتاب بمکة من کنز تحت العرش (462)

10 - النور : قرآن کریم از کتب آسمانی با تعبیر نور یاد می کند: انا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور (463) ( و اتیناه الانجیل فیه هدی و نور ) (464) فامنوا بالله و رسوله و النور الذی أنزلنا (465) و هدف آنها را نورانی کردن انسانها می داند: کتاب أنزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور

... (466) بنابراین، سوره ای که عصاره کتاب نور است، خود نیز نوری باهر و نورانی کننده انسانهاست .

11 - تعلیم المسألة ، السؤال : گرچه طلب و مسئلت عبد سالک از خدای سبحان به صورت صریح، تنها در آیه کریمه (اهدنا الصراط المستقیم ) آمده است، اما همان گونه که در تفسیر همین سوره بیان خواهد شد، تحمید و تمجید عبد در آغاز سوره نیز تحمیدی بی طلب و تمجیدی بی طمع نیست،

بلکه ستایش سابق زمینه خواهش لاحق است و گویا همه آیات این سوره مبارکه، در پی آموزش ادب مسئلت از خدای سبحان و طلب از ساحت آن بی نیاز مطلق است .