تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد 1

نویسنده : آیت الله عبدالله جوادی آملی

8 - المناجاة ، التفویض : نامگذاری سوره حمد به این دو نام به دلیل اشتمال آن بر آیه کریمه (ایاک نعبد و ایاک نستعین ) است، که بخش نخست آن مناجات عبد با خداست و با بخش دوم آن، تفویض ممدوح حاصل می شود . (459)

9- الکنز : سوره مبارکه فاتحه در روایات فریقین، گنج عرشی نام گرفته است: ... و أعطیت أمتک کنزا من کنوز عرشی؛ فاتحة الکتاب (460)، ... و ان فاتحة الکتاب أشرف ما فی کنوز العرش (461)، نزلت فاتحة الکتاب بمکة من کنز تحت العرش (462)

10 - النور : قرآن کریم از کتب آسمانی با تعبیر نور یاد می کند: انا أنزلنا التوراة فیها هدی و نور (463) ( و اتیناه الانجیل فیه هدی و نور ) (464) فامنوا بالله و رسوله و النور الذی أنزلنا (465) و هدف آنها را نورانی کردن انسانها می داند: کتاب أنزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور

... (466) بنابراین، سوره ای که عصاره کتاب نور است، خود نیز نوری باهر و نورانی کننده انسانهاست .