فهرست کتاب


تسنیم تفسیر قرآن کریم جلد 1

آیت الله عبدالله جوادی آملی‏

6- الصلاة : این نام نیز مستفاد از این حدیث قدسی است: قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین؛ فنصفها لی و نصفها لعبدی ... (455)؛ زیرا قراین موجود در حدیث به روشنی گواه بر آن است که منظور از الصلاة ، سوره حمد است . برخی مفسران نیز سر نامگذاری سوره حمد بدین نام را

وابستگی قوام نماز به سوره حمد ( لا صلاة الا بفاتحة الکتاب ) ذکر کرده اند (456)

7-الکافیة ، الوافیة : عبادة بن صامت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که: أم القرآن عوض من غیرها و لیس غیرها منها عوضا (457) و برخی از تفاسیر اهل سنت راز تسمیه سوره حمد بدین نامها را کفایت آن در صحت نماز دانسته اند؛ زیرا هیچ سوره ای جز حمد مقوم نماز

نیست . (458)

8 - المناجاة ، التفویض : نامگذاری سوره حمد به این دو نام به دلیل اشتمال آن بر آیه کریمه (ایاک نعبد و ایاک نستعین ) است، که بخش نخست آن مناجات عبد با خداست و با بخش دوم آن، تفویض ممدوح حاصل می شود . (459)