فهرست کتاب


پرده پندار (تحلیلی از غفلت در پرتو خطبه 174 نهج البلاغه)

احد فرامرز قراملکی

گفتار دوازدهم گفتگوهای صمیمی

گرنه موشی دزد در انبار ماست - گندم اعمال چل ساله کجاست؟

چکیده

ارزیابی عملکرد اخلاقی و دینی و از ابتدای بلوغ تاکنون نشان می دهد، انبار گندم عبادات از حفره ای پنهان آسیب می بیند. مولوی در قالب استدلال رفع تالی می گوید. اگر موش دزد در انبار است عبدت ما حفره نزده است آنگاه اعمال چهل ساله ما چرا آثار خود را نشان نمی دهد؟ اگر عبادت نردبان آسمان است که هست پس چرا عبادتهای چهل ساله ما را بر بام هستی نشانده است؟ موش دزد گناه است که از طریق حفره غفلت گندم اعمال چهل ساله را یغما می برد. مخربترین اثر پذیرش مسئولیت بدون احراز شایستگی کافی، گم کردن شخصیت واقعی و تصویر سازی وارونه از خویشتن است. و این امر در ارتباط و همبستگی با غفلت می باشد. غفلت سبب می شود بدون احراز شایستگی مسئولیتهای پیشنهادی را بپذیریم و همین امر بر عمق و دامنه آن غفلت ما می افزاید و حاصل آن تهی شدن از خویشتن است.
بحرانهای درونی عامل اساسی بحرانهای بیرونی در جامعه، سازمان و گروههای اجتماعی است. زیرا چند گانگی و تعارض شخصیتی آثار تعارض آفرین در بیرون دارد. وقتی ول در تصرف، تو نیست، برای فرار از آشفتگی آن، هزاران نیرنگ می آوری تا از خود فرار کنی!
نقدپذیری رمز غفلت زدایی است اما بسیاری از افرادی که از خویشتن فرار می کنند و با کوچکترین نقد بزرگترین بحران درونی را پیدا می کنند، نقد ناپذیری خود را با گرایش کاذب به نقد می پوشانیم. وقوف بر این ساز کار روانی و مشاهده مستقیم و لحظه ای نقدگریزی نقابدار را راهی برای علاج و درمان آن است.

مقدمه

آنچه در این گفتار آمده است، چهل نوشتار بیش و کم و مستقل از این قلم است که پیش از این ها در ماهنامه توسعه مدیریت منتشر شده است. موضوع محوری آنها سبب همنشینی آنها در این نوشتار می شود غفلت از خویشتن است و مدیران مخاطبان آنها بوده اند. نوشتار نخست که در آستانه ماه مبارک رمضان به میان آمده، در قالب گفتوگوی صمیمی دو مدیر از آسیب پذیری عبادتها سخن می گویند. دومین نوشتار از آسیبها پذیرش کورکورانه، سنجیده و بدون احراز شایستگی مسئولیت سخن می گوید. این پدیده هویت ستان که کم و بیش. کم رایج است در زمین غفلت می روید و میوه تلخ غفلت بار می آورد. نوشتار سوم نیز گفتگوی دوستانه پایانی مساله نقدگریزی نقابدار و نقدپذری کاذب مورد بحث دو مدیر قرار می گیرد. از مدیر مسئول محترم ماهانه توسعه مدیریت - برادر فاضل آقای محمد علی مهدوی ظفرقندی سپاسگزارم که با چاپ مجدد نوشتارهای یادشده در این مجموعه موافقت کردند.