فهرست کتاب


پرده پندار (تحلیلی از غفلت در پرتو خطبه 174 نهج البلاغه)

احد فرامرز قراملکی

8-11) آرزوهای طولانی

غوطه وری در آرزوهای طولانی انسان را نسبت به واقعیات عینی نابینا می سازد و او را به عوالم اوهام می سپارد.
بت پرست آرزوهای خودیم - رشته طول امل زنار ماست (204)
انسان هشیار فرزند زمان خود است نه در زندان گذشته اسیر است و نه در اوهام آینده. این سخن به معنا نفی آینده نگری نیست بلکه نفی سپردن کارآموز به فردا است. کسانی که از روحیه در آینده انجام می دهد برخوردار هستند نمی داند که تعلق به آینده به عنوان مکانیسم فراز از حال موجب از بین بردن فرصتها می شود.
صوفی ابن الوقت باشد رفیق - بیست فردا گفتن شرط طریق
تو مگر خود مرد صوفی نیستی - هست را از نسیه خیزد نیستی

گفتار نهم غفلت زدایی آرمان انبیاء

می شکافم پرده هستی تو می آیی برون -
نقش نامت بسته ام، یعنی معمای توام

چکیده

غفلت، عمده ترین آسیب شخصیتی است که درمان آن دو وصول انسان به کمال واقعی، و سعادت جاودان، ضروری است و به همین دلیل، غفلت زدایی طبیعی ترین انتظاری است که از انبیا می توان داشت. انبیا با تعالیم گوناگون به پیشگیری و مقابله (205) با غفلت پرداخته اند از جمله این تعالیم می توان از تحول شناختی و ربط انگاری هستی، تحول وجودی به وسیله وحی، بینش امانت انگاری، ترغیب به عبرت آموزی از تاریخ، عبادت و یاد خدا نام برد.