فهرست کتاب


پرده پندار (تحلیلی از غفلت در پرتو خطبه 174 نهج البلاغه)

احد فرامرز قراملکی

8-10) تکبر و خودبزرگ بینی

عجب و خود بزرگ بینی از عوامل مهم غفلت است و مانند دیگر عوامل همبستگی متقابل با آن دارد. خود نمایی حجابی است که دیده آدم را نا بینا می سازد و غفلت را به وجود می آورد، خودبزرگ بینی را تشدید می کند و انسان را زا رویت جمال خویش محروم می سازد.
در حجاب خودنمایی مانده ایم - هر دو عالم پرده پندار ماست
ما جمال خویش نتوانیم دید - گرد هستی بر رخ رخسار ماست (203)

8-11) آرزوهای طولانی

غوطه وری در آرزوهای طولانی انسان را نسبت به واقعیات عینی نابینا می سازد و او را به عوالم اوهام می سپارد.
بت پرست آرزوهای خودیم - رشته طول امل زنار ماست (204)
انسان هشیار فرزند زمان خود است نه در زندان گذشته اسیر است و نه در اوهام آینده. این سخن به معنا نفی آینده نگری نیست بلکه نفی سپردن کارآموز به فردا است. کسانی که از روحیه در آینده انجام می دهد برخوردار هستند نمی داند که تعلق به آینده به عنوان مکانیسم فراز از حال موجب از بین بردن فرصتها می شود.
صوفی ابن الوقت باشد رفیق - بیست فردا گفتن شرط طریق
تو مگر خود مرد صوفی نیستی - هست را از نسیه خیزد نیستی

گفتار نهم غفلت زدایی آرمان انبیاء

می شکافم پرده هستی تو می آیی برون -
نقش نامت بسته ام، یعنی معمای توام