فهرست کتاب


پرده پندار (تحلیلی از غفلت در پرتو خطبه 174 نهج البلاغه)

احد فرامرز قراملکی

حکمت دوم:

گرچه مسئولید در احکام دین - این زمان بگذاشتیدش بر زمین
حکمت سوم:
چون شده کز یاد یزدان غافلید؟- دوستی با غیر او را مایلید
حکمت چهارم:
چارپایانید که گویا شبان - سوقتان دادست در نیمه شبان
در چراگاهی وبا آلوده نیز - چشمه آبش بود و بس درد خیز
گوسفندانی که تنها می چرند - غافل از اینکه چرا می پرورند
یا که چوپان را می باشد هدف - کاین چنینشان می دهد آب و علف
عمر ایشان در چرا خورده رقم - قصدشان تنهاست سیری شکم

فراز دوم

حکمت پنجم:

گربخواهی تا بگویم هر نفر - از کجا آمد کجا سازد گذر
بر خدا سوگند دارم آن توان - تا کنم احوالتان یک یک بیان
هر کس آمد از کجا یا شد کجا - عاقبت او را چه آید از قضا
لیک می ترسم به اغراقی فزون - برتر از احمد بخوانیدم کنون
زین سبب تنها به خاصان گفته ام - راز را از این کسان ننهفته ام چون که خود دارم به ایشان اعتماد - نیست ترسم از تباهی و فساد
حکمت ششم:
پس قسم بر آنکه جان را آفرید - مصطفی را بر خلایق برگزید
راست باشد که آنچه آرم بر زبان - چون نبی کرده مرا آگاه از آن
گفته از هر کس که می گردد هلاک - وز کسی که رستگار افتاد و پاک
هر چه که می کرد بر ذهنم خطور - مطلع می کرد من را زان امور
حکمت هفتم:
شما را امر طاعت می کنم - خویشتن آن را رعایت می کنم
یا چو دارم از گناهی بر حذر - دور از آن گشته ام زین پیشتر (58)