فهرست کتاب


پرده پندار (تحلیلی از غفلت در پرتو خطبه 174 نهج البلاغه)

احد فرامرز قراملکی

آنچه گذشت

خطبه 174 نهج البلاغه با زبان اقناعی و انگیزشی به غفلت زدایی می پردازد. بیان امام متقیان دارای دو فراز و هفت حکمت است. با مروری بر ترجمه منظوم خطبه، اثر دوست فاضل و شاعر توانا،امید مجد، حکمتهای یاد شده را بر می چینیم.
فراز نخست:
برده اید از یاد خدا ذکر خدا - گرچه غافل نیست یزدان از شما

حکمت دوم:

گرچه مسئولید در احکام دین - این زمان بگذاشتیدش بر زمین
حکمت سوم:
چون شده کز یاد یزدان غافلید؟- دوستی با غیر او را مایلید
حکمت چهارم:
چارپایانید که گویا شبان - سوقتان دادست در نیمه شبان
در چراگاهی وبا آلوده نیز - چشمه آبش بود و بس درد خیز
گوسفندانی که تنها می چرند - غافل از اینکه چرا می پرورند
یا که چوپان را می باشد هدف - کاین چنینشان می دهد آب و علف
عمر ایشان در چرا خورده رقم - قصدشان تنهاست سیری شکم

فراز دوم