فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

خلاصه مطالب

بدن نمازگزار هم باید مانند لباس نمازگزار پاک باشد و اگر شخص عمدا با بدن نجس نماز بخواند، نمازش باطل است، الا در سه مورد:1- خون قروح و جروح؛2- خون کمتر از درهم؛3- در حال اضطرار؛ که در این سه مورد با شرایطی که در بحث لباس نمازگزار گفته شده است، می توان با بدن نجس نماز خواند و اما اگر نمی دانسته بدنش نجس است و نماز خوانده: اگر بعد از نماز یادش بیاید،نمازش صحیح است و اما اگر قبلا می دانسته و فراموش کرده بود، نمازش باطل است و اما اگر در وسط نماز بفهمد،بدنش نجس است، صورتهای مختلفی دارد که مباحث آن در بخش قبلی مشروحا گذشت.
والسلام علی من اتبع الهدی

پی نوشتها:

1) برای اطلاعات بیشتر ر.ک: محمد محمدی اشتهاردی، پوشش زن در اسلام.
2) در این زمینه به روایاتی در کتاب روضة المتقین، ج 7، ص 617 620 621 مراجعه شود.