فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

بعضی از چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است

1- پوشیدن لباس چرک؛
2- پوشیدن لباس تنگ؛
3- پوشیدن لباس سیاه (حتی برای زنها) به استثنای عمامه و عبا؛ بلکه بهتر است از هر نوع لباس رنگی اجتناب شود؛
4- پیراهن را در شلوار کردن؛
5- پوشیدن لباس فرد شرابخوار؛
6- پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند؛
7- پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد؛
8- لباسهایی که موجب تکبر می شود؛
9- نماز خواندن در لباسهای کوچک نجسی که نمی توان با آنها ستر عورت کرد، مانند: عرقچین و جوراب و...؛
10- باز بودن تکمه های لباس؛
11- دست کردن انگشتر که نقش صورت دارد؛
12- همراه داشتن درهمی که نقش صورت دارد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی.

خلاصه مطالب

بدن نمازگزار هم باید مانند لباس نمازگزار پاک باشد و اگر شخص عمدا با بدن نجس نماز بخواند، نمازش باطل است، الا در سه مورد:1- خون قروح و جروح؛2- خون کمتر از درهم؛3- در حال اضطرار؛ که در این سه مورد با شرایطی که در بحث لباس نمازگزار گفته شده است، می توان با بدن نجس نماز خواند و اما اگر نمی دانسته بدنش نجس است و نماز خوانده: اگر بعد از نماز یادش بیاید،نمازش صحیح است و اما اگر قبلا می دانسته و فراموش کرده بود، نمازش باطل است و اما اگر در وسط نماز بفهمد،بدنش نجس است، صورتهای مختلفی دارد که مباحث آن در بخش قبلی مشروحا گذشت.
والسلام علی من اتبع الهدی

پی نوشتها:

1) برای اطلاعات بیشتر ر.ک: محمد محمدی اشتهاردی، پوشش زن در اسلام.
2) در این زمینه به روایاتی در کتاب روضة المتقین، ج 7، ص 617 620 621 مراجعه شود.