فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

3- دستور نماز برهنگان:

کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشانیدن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد که تا آخر وقت چیزی پیدا می کند که خود را به آن بپوشاند، در صورتی که نامحرم او را می بیند، باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند و اگر کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام می دهد و برای سجود، سر را قدری پایین تر می آورد و در هنگامی که نشسته نماز می خواند، برای سجده مهر را بالا می آورد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 43 و توضیح المسائل، مساله 797

بعضی از چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است

1- پوشیدن لباس سفید؛
2- پوشیدن پاکیزه ترین لباسها؛
3- استعمال بوی خوش (در روایت آمده است: جاجرج نمازی که با بوی خوش خوانده شود هفتاد برابر نماز معمولی است)؛
4- دست کردن انگشتر عقیق؛
5- پوشیدن عمامه با تحت الحنک؛
6- پوشیدن پاها (برای زنان)؛
7- آویختن گردنبند، در هنگام نماز (برای زنان).
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی.

بعضی از چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است

1- پوشیدن لباس چرک؛
2- پوشیدن لباس تنگ؛
3- پوشیدن لباس سیاه (حتی برای زنها) به استثنای عمامه و عبا؛ بلکه بهتر است از هر نوع لباس رنگی اجتناب شود؛
4- پیراهن را در شلوار کردن؛
5- پوشیدن لباس فرد شرابخوار؛
6- پوشیدن لباس کسی که از نجاست پرهیز نمی کند؛
7- پوشیدن لباسی که نقش صورت دارد؛
8- لباسهایی که موجب تکبر می شود؛
9- نماز خواندن در لباسهای کوچک نجسی که نمی توان با آنها ستر عورت کرد، مانند: عرقچین و جوراب و...؛
10- باز بودن تکمه های لباس؛
11- دست کردن انگشتر که نقش صورت دارد؛
12- همراه داشتن درهمی که نقش صورت دارد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی.