فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

پنجم:لباس پرستار بچه

کسی که از بچه ای پرستاری می کند -چه مادرش باشد و چه کسی دیگر بچه هم پسر باشد یا دختر، با شرایطی می تواند با لباس نجس نماز بخواند،این شرایط عبارتند از:
1- پرستار زن باشد؛
2- فقط لباس بخشیده شده است نه بدنش؛
3- بنابر احتیاط واجب، هر شبانه روز یک بار بشوید، آن هم قبل از اولین نمازی که نجس شده؛
4- نجاستش فقط بول او باشد؛
5- بیش از همین یک دست لباس را نداشته، یا اگر دارد، از آن هم استفاده می کند. که با این شرایط می تواند با آن لباس نجس نماز بخواند ولو بتواند به خریدن یا اجاره کردن یاعاریه کردن لباس تهیه کند.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة) الخامس و مساله 1

ششم: در حال اضطرار

در حال اضطرار و ناچاری می شود با لباس نجس نماز خواند و نه تنها با لباس نجس، بلکه با بعضی از لباسهای دیگری هم که مانع دارد، می شود نماز خواند و اختصاصی به باب نجاسات ندارد که ما برای بهتر روشن شدن به بعضی از موارد اضطرار اشاره می کنیم:
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة) السادس
1- اگر در آخر وقت، در بین نماز لباسش نجس شود و امکان درآوردن و یا شستن هم نباشد، یا اینکه اگر بخواهد در آورد، نماز را به هم می زند یا موالات را از بین می برد و یا اینکه به واسطه سرما و حفظ جانش نمی تواند لباس را در آورد، در این صورت با همان لباس نجس نماز می خواند و نمازش صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 825، 806
2- پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف و لباسی که از مردار تهیه شده، در حال ناچاری مانعی ندارد و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد و تا آخر وقت هم ناچاری او از بین نمی رود، می تواند با این لباسها نمازبخواند، ولی اگر غیر از لباس غصبی و لباس ابریشمی خالص و لباسی که از مردار تهیه شده، لباس دیگری ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته خواهد شد نماز بخواند، ولی حضرت امام درباره کسی که جز لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری ندارد، می فرمایند: علاوه بر نماز خواندن به دستور برهنگان، بنابر احتیاط واجب در همان لباس هم همان نماز را دوباره بخواند.توضیح المسائل، مساله 839، 842
یادآوری 1- به توضیح المسائل، مساله 843 و 796 مراجعه شود.
2- در پوشش در غیر حال نماز، لازم نیست که از پوشش مخصوص و با کیفیت مخصوص استفاده شود، بلکه مراد پوشیدن و لو به وسیله دست یا گل و... باشد که کسی نتواند نگاه کند، اما در پوشش مورد نظربرای نماز می تواند حتی از گیاهان و برگ درختان و پنبه و پشم بافته نشده برای لباس استفاده کند، ولی از گل و یا دست و... نمی تواند استفاده نماید، ولو در حال اضطرار باشد و در حال اضطرار باید به دستورنماز برهنگان که گفته می شود، بدون پوشش نماز بخواند، ولی اگر گل وجود دارد، احتیاطا یک بار هم نماز را با پوشش به وسیله آن بخواند.
عروةالوثقی، فی الستر و الساتر، مساله 16 تحریر الوسیله، ج 1، ص 43 مساله 7

3- دستور نماز برهنگان:

کسی که می خواهد نماز بخواند، اگر برای پوشانیدن خود حتی برگ درخت و علف نداشته باشد و احتمال ندهد که تا آخر وقت چیزی پیدا می کند که خود را به آن بپوشاند، در صورتی که نامحرم او را می بیند، باید نشسته نماز بخواند و عورت خود را با ران خود بپوشاند و اگر کسی او را نمی بیند، ایستاده نماز بخواند و جلو خود را با دست بپوشاند و در هر صورت رکوع و سجود را با اشاره انجام می دهد و برای سجود، سر را قدری پایین تر می آورد و در هنگامی که نشسته نماز می خواند، برای سجده مهر را بالا می آورد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 43 و توضیح المسائل، مساله 797