فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

سوم: چیزهایی که به خاطر کوچکی نمی شود از آنها به عنوان پوشش واجب استفاده کرد.

بعضی از اشیایی که ممکن است همراه انسان باشد، به شکلی است که نمی توان با آنها عورتین را پوشانید، حالا یا از لوازم پوشاکی انسان است، مثل: کلاه و عرقچین و جوراب و... که به دلیل کوچکی خود قادر به پوشانیدن عورتین نیستند و یا از سری اشیایی است که مانند ساعت و انگشتر و امثال اینها به خاطر شکل خاص ساختمانی خود نمی توانند عورتین را بپوشانند، ولی احتمال فراوان دارد که هر یک از این چیزها همراه شخص باشد؛ به این گونه چیزها که قادر به پوشانیدن عورتین نیستند، در اصطلاح می گویند چیزهایی که نماز با آنها تمام نمی شود و اگر در حال نماز نجس باشند، نماز صحیح است، به شرطی که:
1- از اجزای مردار نباشد؛
2- از اجزای نجس العین نباشد؛
و اما مانند عمامه -در صورتی که پیچیده شده باشد نه دوخته شده به هم اگر نجس باشد، نماز باطل است؛چون با آن می توان ستر عورت کرد.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، الثالث.

چهارم: با محمول متنجس

اگر همراه نمازگزار چیز نجس شده ای باشد که نماز در آن تمام نمی شود -یعنی نمی شود با آن ستر عورت کرد مانند دستمال و چاقو و پول و...، اگر با آنها نماز خوانده شود، نماز صحیح است و اما اگر چیز نجسی همراه نمازگزار باشد که بشود با آن ستر عورت کرد، مثل اینکه لباسی را در جیب خود بگذارد، بنابر احتیاط واجب مبطل نماز است و اما حمل خود نجس در نماز، بنابر احتیاطواجب، نماز را باطل می کند، به خصوص مردار و اما اگر شی ء نجس جزء باطن انسان حساب شود، نماز باطل نمی شود؛ مثل اینکه کسی از گوشت مرداری بخورد و یا خونی را به او تزریق نمایند.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، الرابع و تحریرالوسیله، ج 1، ص 125

پنجم:لباس پرستار بچه

کسی که از بچه ای پرستاری می کند -چه مادرش باشد و چه کسی دیگر بچه هم پسر باشد یا دختر، با شرایطی می تواند با لباس نجس نماز بخواند،این شرایط عبارتند از:
1- پرستار زن باشد؛
2- فقط لباس بخشیده شده است نه بدنش؛
3- بنابر احتیاط واجب، هر شبانه روز یک بار بشوید، آن هم قبل از اولین نمازی که نجس شده؛
4- نجاستش فقط بول او باشد؛
5- بیش از همین یک دست لباس را نداشته، یا اگر دارد، از آن هم استفاده می کند. که با این شرایط می تواند با آن لباس نجس نماز بخواند ولو بتواند به خریدن یا اجاره کردن یاعاریه کردن لباس تهیه کند.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة) الخامس و مساله 1