فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

کسی که در بین نماز متوجه شود لباسش نجس است

1- باید آن نماز را رها کرده و دوباره با لباس پاک بخواند.
2- باید لباس ها را درآورده و به دستور نماز برهنگان نماز بخواند و بنابر احتیاط واجب بعدا آن را قضا نماید.
3- باید آن را رها کرده و دوباره با لباس پاک نماز بخواند.
4- احکام مانند صورت دوم است (که می داند نجاست ال آن پیدا شده است).
یادآوری به مسائل 807 801 813 847 توضیح المسائل مراجه شود.

مواردی که می شود با لباس نجس نماز خواند

در شش مورد می شود با لباس نجس نماز خواند که احکام هر کدام مشروحا بیان می شود.

اول:خون قروح و جروح (زخم)

خون قروح و جروح در لباس تا وقتی که زخمش خوب نشده، بخشیده است، چه کم باشد و چه زیاد، به شرطی که:
1- عوض کردن لباس یا شستن آن نجاست، برای نوع مردم یا برای او مشقت داشته باشد، پس میزان در بخشیده بودن خون قروح و جروح، یکی از دو چیز است: یا باید مشقت نوعیه داشته باشد که اگر مشقت نوعیه داشته باشد، بخشیده است، ولو برای خود اوسخت نباشد، و یا مشقت داشتن و سخت بودن برای خود فرد است ولو برای نوع مردم مشقت نداشته باشد و اگر چنین نباشد، باید بنابر احتیاط واجب، خون را شسته، یا لباس را عوض نماید.
2- زخمش جزئی و سطحی نباشد که زود خوب شود و الا باید خون را پاک کرده یا لباس را عوض نماید.
3- باید اگر امکان دارد، روی زخم را محکم ببندد که بیشتر از حد متعارف را آلوده نکند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 11412 مساله 1 و عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة) (الاول).
یادآوری 1- همان گونه که خون قروح و جروح با شرایطش بخشیده است، همچنین چرکی که با آن خارج می شود و دوایی که روی آن گذاشته اند و نجس شده است و همچنین آن مقدار عرقی که به آن متصل است، بخشیده می باشد، اما رطوباتی که از خارج به آن می رسد و به اطراف سرایت می کند، بخشیده نیست.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، مساله 1
2- هرگاه دستش در مقام معالجه کردن، به خون قروح و جروح بخورد، یا زخمش طوری باشد که عرفا نباید اطرافش را آلوده می کرده ولی آلوده کرده باشد، این خون هم بخشیده نیست.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، مساله 2
3- خون بواسیر (چه دانه هایش در داخل و چه در خارج باشد) و همچنین خون هر زخم داخلی -چه قروح باشد و چه جروح بخشیده است.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 124 مساله 1
4- هرگاه در عضوی از اعضای بدن زخمهای متعددی باشد، دو صورت دارد: یا زخمها نزدیک همدیگرند و یا از هم فاصله دارند، اگرنزدیک هم باشند، همه در حکم یک زخمند و اگر بعضی از آنها خوب شوند، شستن آن مقدار لازم نیست تا اینکه همه شان خوب شوند و اما اگر با فاصله از هم باشند، هر کدام حکم خودشان را دارند.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، مساله 7 و توضیح المسائل، مساله 854
5- خون بینی جزء خون جروح به حساب نمی آید ولذا از جهت این خون بخشیده نیست، و اگر کمتر از درهم باشد حکم آن در بحث بعدی مطرح می شود.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، مساله 4
6- اگر جایی از بدن یا لباس، که با زخم فاصله دارد، به رطوبت زخم نجس شود، جایز نیست با آن نماز بخواند؛ولی اگر مقداری ازبدن یا لباس، که معمولا به رطوبت زخم آلوده می شود، به رطوبت آن نجس شود، نماز خواندن با آن مانعی ندارد.
توضیح المسائل، مساله 851
7- بر کسی که خون قروح و جروح در لباسش هست، مستحب است روزی یک بار آن لباس را شستشو دهد.
عروةالوثقی، احکام نجاسات (فیما یعفی عنه فی الصلاة)، مساله 5