فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

توجه به نجاست لباس در بین نماز

اگر کسی در بین نماز متوجه شود که لباسش نجس است، سه صورت دارد:
- یا می داند که نجاست قبل از نماز بوده؛
- یا می داند که ال آن پیدا شده و هنوز چیزی با آن نخوانده؛
- و یا نمی داند که از اول بوده یا حالا پیدا شده است.
اگر بداند نجاست ال آن پیدا شده و هنوز هم با آن چیزی نخوانده یا شک دارد که از اول بوده یا ال آن پیدا شده، در اینجا دو صورت دارد: یا امکان در آوردن و یا عوض کردن و یا آب کشیدنش در همان موقع هست یا نیست، اگر باشد که لباس را درآورده یا آب می کشد و نمازش صحیح است و اما اگر امکان درآوردن یا آب کشیدن نباشد، یا وقت وسعت دارد یا وقت تنگ است - و در آوردن و یا آب کشیدن هم امکان ندارد - در اینجا باید لباسها را بیرون آورده و به دستور برهنگان نماز بخواند و اما اگر طوری است که می بیند اگر لباس را در آورد، نماز به هم می خورد یا به واسطه سرما و گرما و مانند آن نمی تواند لباس را در آورد، باید با همان حال، با لباس نجس نماز بخواند و نمازش صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 804 805 عروةالوثقی، فی الخلل الواقع فی الصلوة، مساله 7
و اما اگر بداند که نجاست از اول بوده، ولی او اطلاع نداشته در اینجا هم دو صورت دارد: یا وقت وسعت دارد و یا وقت تنگ است، اگر وقت وسعت داد، باید نماز را رها کرده با لباس پاک نماز بخواند، چون حتی اگر برایش این امکان باشد که بدون قطع نماز، نجاست را به وسیله شستن یا در آوردن یا تعویض لباس از خود دور کند، باز هم فایده ای ندارد؛زیرا در آن صورت فقط نیمه دوم نمازش را درست کرده، حال آنکه نیمه اول را با لباس نجس خوانده است و اگر وقت تنگ است باید لباسها را بیرون آورده و به دستور نماز برهنگان نماز بخواند، البته بعداهم بنابر احتیاط واجب این نماز را قضا نماید.

کسی که در بین نماز متوجه شود لباسش نجس است

1- باید آن نماز را رها کرده و دوباره با لباس پاک بخواند.
2- باید لباس ها را درآورده و به دستور نماز برهنگان نماز بخواند و بنابر احتیاط واجب بعدا آن را قضا نماید.
3- باید آن را رها کرده و دوباره با لباس پاک نماز بخواند.
4- احکام مانند صورت دوم است (که می داند نجاست ال آن پیدا شده است).
یادآوری به مسائل 807 801 813 847 توضیح المسائل مراجه شود.

مواردی که می شود با لباس نجس نماز خواند

در شش مورد می شود با لباس نجس نماز خواند که احکام هر کدام مشروحا بیان می شود.