فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرط ششم:

لباس نمازگزار باید پاک باشد مگر در شش مورد خاص که استثنا شده است.
اگر کسی عمدا با لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است، چه می دانسته که نماز خواندن با لباس نجس باطل است یا نمی دانسته و همچنین چه می دانسته فلان شی ء از نظر اسلام نجس است یا نه و همچنین اگر می دانسته لباسش نجس است وفراموش کرده بود و بعد از مدتی یادش بیاید که لباسش که نجس بوده، پاکش نکرده است، آنچه با آن لباس نماز خوانده باطل است، ولی اگر قبلانمی دانسته که لباسش نجس است و بعدااز نجاستش مطلع شده، اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است،هر چند احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد، دوباره بخواند و اما اگر در بین نماز بفهمد، باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.
توضیح المسائل، مساله 799، 803

توجه به نجاست لباس در بین نماز

اگر کسی در بین نماز متوجه شود که لباسش نجس است، سه صورت دارد:
- یا می داند که نجاست قبل از نماز بوده؛
- یا می داند که ال آن پیدا شده و هنوز چیزی با آن نخوانده؛
- و یا نمی داند که از اول بوده یا حالا پیدا شده است.
اگر بداند نجاست ال آن پیدا شده و هنوز هم با آن چیزی نخوانده یا شک دارد که از اول بوده یا ال آن پیدا شده، در اینجا دو صورت دارد: یا امکان در آوردن و یا عوض کردن و یا آب کشیدنش در همان موقع هست یا نیست، اگر باشد که لباس را درآورده یا آب می کشد و نمازش صحیح است و اما اگر امکان درآوردن یا آب کشیدن نباشد، یا وقت وسعت دارد یا وقت تنگ است - و در آوردن و یا آب کشیدن هم امکان ندارد - در اینجا باید لباسها را بیرون آورده و به دستور برهنگان نماز بخواند و اما اگر طوری است که می بیند اگر لباس را در آورد، نماز به هم می خورد یا به واسطه سرما و گرما و مانند آن نمی تواند لباس را در آورد، باید با همان حال، با لباس نجس نماز بخواند و نمازش صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 804 805 عروةالوثقی، فی الخلل الواقع فی الصلوة، مساله 7
و اما اگر بداند که نجاست از اول بوده، ولی او اطلاع نداشته در اینجا هم دو صورت دارد: یا وقت وسعت دارد و یا وقت تنگ است، اگر وقت وسعت داد، باید نماز را رها کرده با لباس پاک نماز بخواند، چون حتی اگر برایش این امکان باشد که بدون قطع نماز، نجاست را به وسیله شستن یا در آوردن یا تعویض لباس از خود دور کند، باز هم فایده ای ندارد؛زیرا در آن صورت فقط نیمه دوم نمازش را درست کرده، حال آنکه نیمه اول را با لباس نجس خوانده است و اگر وقت تنگ است باید لباسها را بیرون آورده و به دستور نماز برهنگان نماز بخواند، البته بعداهم بنابر احتیاط واجب این نماز را قضا نماید.

کسی که در بین نماز متوجه شود لباسش نجس است

1- باید آن نماز را رها کرده و دوباره با لباس پاک بخواند.
2- باید لباس ها را درآورده و به دستور نماز برهنگان نماز بخواند و بنابر احتیاط واجب بعدا آن را قضا نماید.
3- باید آن را رها کرده و دوباره با لباس پاک نماز بخواند.
4- احکام مانند صورت دوم است (که می داند نجاست ال آن پیدا شده است).
یادآوری به مسائل 807 801 813 847 توضیح المسائل مراجه شود.