فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرط پنجم:

از اجزای مردار نباشد
لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده ای که خون جهنده دارد -یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند، خون از آن جستن می کند نباشد، بلکه اگر از حیوان مرده ای که مانند ماهی و مار، خون جهنده ندارد، لباس تهیه کنند، احتیاط واجب آن است که با آن نماز نخواند و نه تنها اگر لباس نمازگزاری از مردار باشد، نمازش باطل است، بلکه حتی اگر چیزی از مردار، که دارای روح بوده، مانند:گوشت و پوست -ولو از مردار حلال گوشت همراه نماز گزار باشد، اگر چه لباس او هم نباشد، بنابر احتیاط واجب با آن نماز نخواند و اما چیزهایی از مردار حیوان حلال گوشت که دارای روح نیستند، مانند:پشم و مو -اگر چه به صورت لباس باشد نماز با آنها صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 821، 822، 823
یادآوری 1- گوشت و پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می شود، پاک است و همچنین است اگر یکی از اینها در دست مسلمان باشد، ولی اگر بداند آن مسلمان از کافر گرفته -و رسیدگی نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه نجس می باشد و اما اگر مسلمانی است که احتمال تفحص کردن را می دهیم که هر چند از کافر خریده، ولی تفحص کرده که در آنجا شرایط تذکیه رعایت شده و آن مسلمان هم برای این خریده که در موارد تذکیه شده استفاده کند، در این صورت پاک است و می شود با آن نمازخواند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 144 (الثالث) و توضیح المسائل، مساله 95
2- اگر در چیزی نماز بخواند و بعد بفهمد که از مردار بوده، نمازش صحیح است و اما اگر می دانسته که مردار است و با آن به خاطر فراموشی، نماز خوانده، در این صورت اگر از مرداری است که خون جهنده داشته، باید اگر در وقت است،نماز را اعاده، و اگروقت گذشته آن را قضا نماید و اما اگر از مرداری است که خون جهنده نداشته،اعاده و قضا لازم نیست.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 12

شرط ششم:

لباس نمازگزار باید پاک باشد مگر در شش مورد خاص که استثنا شده است.
اگر کسی عمدا با لباس نجس نماز بخواند، نمازش باطل است، چه می دانسته که نماز خواندن با لباس نجس باطل است یا نمی دانسته و همچنین چه می دانسته فلان شی ء از نظر اسلام نجس است یا نه و همچنین اگر می دانسته لباسش نجس است وفراموش کرده بود و بعد از مدتی یادش بیاید که لباسش که نجس بوده، پاکش نکرده است، آنچه با آن لباس نماز خوانده باطل است، ولی اگر قبلانمی دانسته که لباسش نجس است و بعدااز نجاستش مطلع شده، اگر بعد از نماز بفهمد، نمازش صحیح است،هر چند احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد، دوباره بخواند و اما اگر در بین نماز بفهمد، باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید.
توضیح المسائل، مساله 799، 803

توجه به نجاست لباس در بین نماز

اگر کسی در بین نماز متوجه شود که لباسش نجس است، سه صورت دارد:
- یا می داند که نجاست قبل از نماز بوده؛
- یا می داند که ال آن پیدا شده و هنوز چیزی با آن نخوانده؛
- و یا نمی داند که از اول بوده یا حالا پیدا شده است.
اگر بداند نجاست ال آن پیدا شده و هنوز هم با آن چیزی نخوانده یا شک دارد که از اول بوده یا ال آن پیدا شده، در اینجا دو صورت دارد: یا امکان در آوردن و یا عوض کردن و یا آب کشیدنش در همان موقع هست یا نیست، اگر باشد که لباس را درآورده یا آب می کشد و نمازش صحیح است و اما اگر امکان درآوردن یا آب کشیدن نباشد، یا وقت وسعت دارد یا وقت تنگ است - و در آوردن و یا آب کشیدن هم امکان ندارد - در اینجا باید لباسها را بیرون آورده و به دستور برهنگان نماز بخواند و اما اگر طوری است که می بیند اگر لباس را در آورد، نماز به هم می خورد یا به واسطه سرما و گرما و مانند آن نمی تواند لباس را در آورد، باید با همان حال، با لباس نجس نماز بخواند و نمازش صحیح است.
توضیح المسائل، مساله 804 805 عروةالوثقی، فی الخلل الواقع فی الصلوة، مساله 7
و اما اگر بداند که نجاست از اول بوده، ولی او اطلاع نداشته در اینجا هم دو صورت دارد: یا وقت وسعت دارد و یا وقت تنگ است، اگر وقت وسعت داد، باید نماز را رها کرده با لباس پاک نماز بخواند، چون حتی اگر برایش این امکان باشد که بدون قطع نماز، نجاست را به وسیله شستن یا در آوردن یا تعویض لباس از خود دور کند، باز هم فایده ای ندارد؛زیرا در آن صورت فقط نیمه دوم نمازش را درست کرده، حال آنکه نیمه اول را با لباس نجس خوانده است و اگر وقت تنگ است باید لباسها را بیرون آورده و به دستور نماز برهنگان نماز بخواند، البته بعداهم بنابر احتیاط واجب این نماز را قضا نماید.