فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرط دوم:

اگر نمازگزار مرد است، لباسش از ابریشم خالص نباشد.
پوشیدن لباس ابریشمی خالص -به خلاف مخلوط در نماز و غیر نماز، برای مردها حرام است و نماز را هم باطل می کند، چه بتوان با آن ستر عورت کرد، یا نشود، مانند: آستر لباس و عرقچین و بند شلوار و...مگر در حال ضرورت، مانند: مریضی و سرما و درحال جنگ، و اما همراه داشتن آن، مثل در جیب گذاردن مانعی ندارد و اما برای زن چه در نماز و چه در غیر نماز اشکالی ندارد.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 145 (الخامس)، توضیح المسائل، مساله 835، 837
یادآوری اگر نداند لباسش از ابریشم خالص است و یا فراموش کرده باشد و در آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 32

شرط سوم:

لباس نمازگزار غصبی نباشد.
لباس نمازگزار باید غصبی نباشد و اگر کسی عمدا با لباس غصبی نماز بخواند -ولو لباسی که یک نخ و یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی باشد باید بنابر احتیاط واجب نمازش را دوباره بخواند، چه می دانسته نماز خواندن در لباس غصبی باطل است و چه نمی دانسته؛ ولی اگر نداند یا فراموش کرده باشد که لباس او غصبی است و با آن نمازبخواند، نمازش صحیح است، مگر آنکه خودش آن لباس را غصب کرده باشد، که در این صورت بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 143 وتوضیح المسائل، مساله 717، 816، 815
اگر در وسط نماز بفهمد لباسش غصبی است اگر نداند یا فراموش کرده باشد که لباسش غصبی است و در بین نماز یادش بیاید، چنانچه چیز دیگری که عورت او را پوشانده و می تواند فورا یا بدون اینکه موالات نماز به هم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد و نمازش صحیح است و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا نمی تواند لباس غصبی را فورا بیرون آورد، یا اگر بیرون آورد موالات نماز بهم می خورد، درصورتی که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد، باید در حال نماز، لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان که بعداگفته می شود، نماز بخواند؛مگر اینکه به خاطر سرما و حفظ جانش یا از ترس اینکه اگر بیرون آورد، دزد لباسها را می برد، لباس را بیرون نیاورد که در این صورتها می شود با همان لباس نماز خواند.
توضیح المسائل، مساله 818، 819
یادآوری 1- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، لباس بخرد، نماز خواندن با آن لباس باطل است و به احتیاط واجب همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.
توضیح المسائل، مساله 820
2- بعضی محمول غصبی (یعنی چیز غصبی که همراه نمازگزار است) را هم سبب بطلان نماز می دانند، ولی حضرت امام مبطل نمی دانند.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی (الثانی).
3- هرگاه لباس را با آب غصبی تمیز کنند و خشک شود، برای نمازاشکالی ندارد و لو آن شخص، ضامن آن مقدار آب هست و همچنین اگر با صابون غصبی آن را بشویند و اثری از صابون غصبی در آن نباشد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 103 تحریر الوسیله، ج 1، ص 144 مساله 10

شرط چهارم:

از اجزای حیوانات حرام گوشت نباشد.
لباس نماز گزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و نه تنها لباس، بلکه چیزی از اجزای آنها هم، مانند: مو، عرق و آب دهان، نباید همراه نمازگزار باشد، چه از اجزایی باشند که روح داشته اند و چه از اجزایی باشند که روح نداشته اند چه آن حیوان زنده باشد یا مرده، و مرده اش هم چه تذکیه شده باشد -یعنی به دستور شرعی ذبح شده باشدو چه تذکیه نشده باشد، چه از حیواناتی باشد که خون جهنده دارند یا نه.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی(الرابع).
یادآوری 1- همراه بودن موم و عسل و خون پشه و مانند آن، از فضله های حیواناتی که گوشت ندارند، نماز را باطل نمی کنند.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 14 و توضیح المسائل، مساله 826
2- همراه بودن مو و آب دهان و چیزهایی مانند آن از انسانها، نماز را باطل نمی کند.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 15
3- ظاهرا فرقی بین حیوانات حرام گوشت بالاصاله وبالعرض نیست، مانند حیوان حلال گوشتی که نجاست خوار شده (جلال) و یا انسانی با آن عمل شنیع انجام داده باشد؛ اگر چه این مساله خالی از اشکال نیست.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 18
4- در چیزی که شک دارد از اجزای حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، نماز خواندن مانعی ندارد و همچنین اگر شک کند که این شی ء از اجزای حیوان است یا غیر حیوان.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 18
5- اگر در چیزی از اجزای حیوان حرام گوشت نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد یا قبلا نمی دانسته و حالا فهمیده و یا قبلا می دانسته و فراموش کرده، که اگر قبلا نمی دانسته نمازش صحیح است و اما اگر فراموش کرده بوده، بنابر احتیاط واجب دوباره نمازش را با غیر آن لباس یا اجزا بخواند.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 19
6- با پوست سنجاب و خز، نماز خواندن اشکالی ندارد.
توضیح المسائل، مساله 829