فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرط اول:

اگر نمازگزار مرد است، لباسش طلاباف نباشد و همچنین خود را به زیورآلاتی که از طلا ساخته شده، زینت نکرده باشد.
پوشیدن لباس زرباف برای مرد حرام، و نماز با آن هم باطل است؛ ولی همراه داشتن آن، (مثلا گذاشتن در جیب) مانعی ندارد و اما برای زن چه در نماز و چه در غیر نماز اشکالی ندارد.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 145 مساله 14 وتوضیح المسائل، مساله 831
یادآوری 1- زینت کردن به طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به سینه، و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا برای مرد حرام و نمازخواندن با آنها هم باطل است و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا و طلا کردن دندانهای جلو برای تزیین خودداری شود، ولی زینت کردن طلا برای زنها در نماز و در غیر نماز اشکالی ندارد.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 145 مساله 14 و توضیح المسائل، مساله 833
2- در حرام بودن زینت کردن به طلا برای مرد فرقی نمی کند که زینت ظاهر باشد و دیده شود و یا پنهان باشد.
عروة الوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 24
3- در مواردی که نماز خواندن با طلا باطل است، اگر نمی دانسته یا می دانسته و فراموش کرده که پوشش طلا دارد و با آن نمازخوانده، نمازش صحیح است.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 22
4- پوشیدن طلای سفید (پلاتین) برای مردها جایز و نماز خواندن با آن هم اشکالی ندارد.
380 استفتاءاز امام خمینی(ره)، مساله 173

شرط دوم:

اگر نمازگزار مرد است، لباسش از ابریشم خالص نباشد.
پوشیدن لباس ابریشمی خالص -به خلاف مخلوط در نماز و غیر نماز، برای مردها حرام است و نماز را هم باطل می کند، چه بتوان با آن ستر عورت کرد، یا نشود، مانند: آستر لباس و عرقچین و بند شلوار و...مگر در حال ضرورت، مانند: مریضی و سرما و درحال جنگ، و اما همراه داشتن آن، مثل در جیب گذاردن مانعی ندارد و اما برای زن چه در نماز و چه در غیر نماز اشکالی ندارد.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 145 (الخامس)، توضیح المسائل، مساله 835، 837
یادآوری اگر نداند لباسش از ابریشم خالص است و یا فراموش کرده باشد و در آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 32

شرط سوم:

لباس نمازگزار غصبی نباشد.
لباس نمازگزار باید غصبی نباشد و اگر کسی عمدا با لباس غصبی نماز بخواند -ولو لباسی که یک نخ و یا دگمه یا چیز دیگر آن غصبی باشد باید بنابر احتیاط واجب نمازش را دوباره بخواند، چه می دانسته نماز خواندن در لباس غصبی باطل است و چه نمی دانسته؛ ولی اگر نداند یا فراموش کرده باشد که لباس او غصبی است و با آن نمازبخواند، نمازش صحیح است، مگر آنکه خودش آن لباس را غصب کرده باشد، که در این صورت بنابر احتیاط واجب باید نماز را دوباره بخواند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 143 وتوضیح المسائل، مساله 717، 816، 815
اگر در وسط نماز بفهمد لباسش غصبی است اگر نداند یا فراموش کرده باشد که لباسش غصبی است و در بین نماز یادش بیاید، چنانچه چیز دیگری که عورت او را پوشانده و می تواند فورا یا بدون اینکه موالات نماز به هم بخورد، لباس غصبی را بیرون آورد، باید آن را بیرون آورد و نمازش صحیح است و اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده یا نمی تواند لباس غصبی را فورا بیرون آورد، یا اگر بیرون آورد موالات نماز بهم می خورد، درصورتی که به مقدار یک رکعت هم وقت داشته باشد باید نماز را بشکند و با لباس غیر غصبی نماز بخواند و اگر به این مقدار وقت ندارد، باید در حال نماز، لباس را بیرون آورد و به دستور نماز برهنگان که بعداگفته می شود، نماز بخواند؛مگر اینکه به خاطر سرما و حفظ جانش یا از ترس اینکه اگر بیرون آورد، دزد لباسها را می برد، لباس را بیرون نیاورد که در این صورتها می شود با همان لباس نماز خواند.
توضیح المسائل، مساله 818، 819
یادآوری 1- اگر با عین پولی که خمس آن را نداده، لباس بخرد، نماز خواندن با آن لباس باطل است و به احتیاط واجب همچنین است اگر به ذمه بخرد و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس یا زکاتش را نداده بدهد.
توضیح المسائل، مساله 820
2- بعضی محمول غصبی (یعنی چیز غصبی که همراه نمازگزار است) را هم سبب بطلان نماز می دانند، ولی حضرت امام مبطل نمی دانند.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی (الثانی).
3- هرگاه لباس را با آب غصبی تمیز کنند و خشک شود، برای نمازاشکالی ندارد و لو آن شخص، ضامن آن مقدار آب هست و همچنین اگر با صابون غصبی آن را بشویند و اثری از صابون غصبی در آن نباشد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 103 تحریر الوسیله، ج 1، ص 144 مساله 10