فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرایط لباس نمازگزار

لباس نمازگزار شش شرط دارد:
1- اگر نمازگزار مرد است، لباسش طلاباف نباشد.
2- اگر نمازگزار مرد است، لباس او از ابریشم خالص نباشد.
3- از اجزای حیوانات حرام گوشت نباشد.
4- از اجزای مردار نباشد.
5- غصبی نباشد.
6- پاک باشد (مگر در شش مورد که می شود با لباس نجس نماز خواند).
که از این شش شرط لباس نمازگزار، دو شرط اول مخصوص مردان است و در چهار شرط آخر زن و مرد شریکند که مطالب هر کدام را مطابق نظر حضرت امام، مشروحا بیان می کنیم:

شرط اول:

اگر نمازگزار مرد است، لباسش طلاباف نباشد و همچنین خود را به زیورآلاتی که از طلا ساخته شده، زینت نکرده باشد.
پوشیدن لباس زرباف برای مرد حرام، و نماز با آن هم باطل است؛ ولی همراه داشتن آن، (مثلا گذاشتن در جیب) مانعی ندارد و اما برای زن چه در نماز و چه در غیر نماز اشکالی ندارد.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 145 مساله 14 وتوضیح المسائل، مساله 831
یادآوری 1- زینت کردن به طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به سینه، و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا برای مرد حرام و نمازخواندن با آنها هم باطل است و احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا و طلا کردن دندانهای جلو برای تزیین خودداری شود، ولی زینت کردن طلا برای زنها در نماز و در غیر نماز اشکالی ندارد.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 145 مساله 14 و توضیح المسائل، مساله 833
2- در حرام بودن زینت کردن به طلا برای مرد فرقی نمی کند که زینت ظاهر باشد و دیده شود و یا پنهان باشد.
عروة الوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 24
3- در مواردی که نماز خواندن با طلا باطل است، اگر نمی دانسته یا می دانسته و فراموش کرده که پوشش طلا دارد و با آن نمازخوانده، نمازش صحیح است.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 22
4- پوشیدن طلای سفید (پلاتین) برای مردها جایز و نماز خواندن با آن هم اشکالی ندارد.
380 استفتاءاز امام خمینی(ره)، مساله 173

شرط دوم:

اگر نمازگزار مرد است، لباسش از ابریشم خالص نباشد.
پوشیدن لباس ابریشمی خالص -به خلاف مخلوط در نماز و غیر نماز، برای مردها حرام است و نماز را هم باطل می کند، چه بتوان با آن ستر عورت کرد، یا نشود، مانند: آستر لباس و عرقچین و بند شلوار و...مگر در حال ضرورت، مانند: مریضی و سرما و درحال جنگ، و اما همراه داشتن آن، مثل در جیب گذاردن مانعی ندارد و اما برای زن چه در نماز و چه در غیر نماز اشکالی ندارد.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 145 (الخامس)، توضیح المسائل، مساله 835، 837
یادآوری اگر نداند لباسش از ابریشم خالص است و یا فراموش کرده باشد و در آن نماز بخواند، نمازش صحیح است.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 32