فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرایط لباس در غیر حال نماز

اگر انسان بخواهد در غیر حال نماز لباس بپوشد، باید لباس او دارای شرایطی باشد که ذیلا بدانها اشاره می شود:
1- غصبی نباشد:بنابراین اگر لباسی را بخرد و پولش را ندهد یا بنا نداشته باشد بدهد -ولوبه آن شخص قول داده باشد و یا با عین پولی که خمس به آن تعلق گرفته است، بخرد و یا در هنگام خریدن تصمیم داشته باشد از آن پول بدهد، در تمام این موارد چنین لباسی غصبی است و یا حکم لباس غصبی را دارد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 8، 9
2- بنابر احتیاط واجب، نباید مرد لباس زنانه و زن لباس مردانه بپوشد.
توضیح المسائل، مساله 846
توضیح مراد از لباسی که در اینجا مطرح است، لباسهای مخصوص به مرد و لباسهای مخصوص به زن است و اما لباسهای مشترک بین زن و مرد اشکالی ندارد، بنابراین اگر زن بخواهد مثلا در نمایشنامه ها و تئاترها لباس مخصوص به مرد و یا مرد بخواهد لباس مخصوص به زن را بپوشد، جایز نیست.
3- بنابر احتیاط واجب، باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشد معمول نیست، خودداری کند
توضیح المسائل، مساله 845
4- زن باید از پوشیدن لباسهایی که جلب توجه می کند،اجتناب نماید.
س: حدود حجاب اسلامی برای بانوان چیست و آیا برای این منظور پوشیدن لباس بلند آزاد و شلوار و روسری کفایت می کند، یا خیر و اصولا چه کیفیتی در لباس و پوشش زن در برابر افراد نامحرم باید رعایت شود؟
ج: واجب است تمام بدن زن، به جز قرص صورت و دستها تا مچ، از نامحرم پوشیده شود و لباس مذکور اگر مقدار واجب رابپوشاند،مانع ندارد، ولی پوشیدن چادر بهتر است و از لباسهایی که توجه نامحرم را جلب کند، باید اجتناب شود.
380 استفتا از امام خمینی(ره).
5- برای مرد پوشیدن لباسی که از ابریشم خالص است، جایز نیست، الا در حال ضرورت، مانند بیماری و سرما و در حال جنگ و اما همراه داشتن آن، مثلا گذاشتن در جیب مانعی ندارد.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 145 (الخامس).
6- برای مرد پوشیدن لباس طلا باف حرام است و علاوه بر این زینت کردن مرد با طلا نیز حرام است، مانند آویختن زنجیر طلا به سینه ویا دست کردن انگشتر طلا، و همچنین بنابر احتیاط واجب از استعمال عینک طلا، و طلا کردن دندانهای جلو برای تزیین خودداری کنند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 9514 مساله 14 وتوضیح المسائل، مساله 832
یادآوری الف) در حرام بودن زینت کردن با طلا برای مرد فرقی نمی کند که زینت ظاهر باشد و دیده شود و یا پنهان باشد.
عروةالوثقی، شرائط لباس المصلی، مساله 24
ب) پوشیدن طلای سفید (پلاتین) برای مردها جایز است.
380 استفتا، از امام خمینی(ره) سؤال 182

مستحبات لباس در غیر حال نماز

1- پوشیدن لباس سفید.
روضة المتقین، ج 7، ص 621
2- پوشیدن لباس تمیز.
3- داشتن لباس خانه و لباس بیرون و پوشیدن هر کدام در جای خود و یا لباس کار و غیر لباس کار.

شرایط لباس نمازگزار

لباس نمازگزار شش شرط دارد:
1- اگر نمازگزار مرد است، لباسش طلاباف نباشد.
2- اگر نمازگزار مرد است، لباس او از ابریشم خالص نباشد.
3- از اجزای حیوانات حرام گوشت نباشد.
4- از اجزای مردار نباشد.
5- غصبی نباشد.
6- پاک باشد (مگر در شش مورد که می شود با لباس نجس نماز خواند).
که از این شش شرط لباس نمازگزار، دو شرط اول مخصوص مردان است و در چهار شرط آخر زن و مرد شریکند که مطالب هر کدام را مطابق نظر حضرت امام، مشروحا بیان می کنیم: