فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

مسجد، مرکز پیدا کردن دوست خوب

1- قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان... اخا مستفادا فی الله
بحار، ج 80 ص 351
حضرت امیرالمؤمنین -علیه السلام می فرمایند:
هر کس به مسجد رفت و آمد کند حداقل یکی از هشت چیز نصیبش می شود: دوستی خوب و خدایی...
مسجد مرکز هدایت قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان... کلمة ترده عن ردی او یسمع کلمة تدله علی هدی
بحار، ج 80،ص 351
حضرت علی -علیه السلام می فرماید:
هر کس به مسجد رفت و آمد کند جحداقل ج یکی از هشت چیز نصیبش می شود... جمله ای که او را از بدبختی نجات بخشد یا کلمه ای که راه مستقیم را به او نشان دهد.

مسجد جایگاهی برای خودسازی

قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان... او یترک دنیا خشیة او حیاء
بحار، ج 80 ص 351
حضرت علی -علیه السلام می فرماید:
هر کس به مسجد رفت و آمد کند جحداقل ج یکی از هشت چیز نصیبش می شود. یا خودش را از دنیا و پستیها نجات می دهد، چه ازترس خدا و چه به خاطر خجالت کشیدن از مردم....
مسجد ضرار قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
ان بالکوفة مساجد مبارکة ومساجد ملعونة....
بحار، ج 80 ص 360
حضرت علی -علیه السلام می فرماید:
بدرستی که در شهر کوفه مسجدهای پربرکتی است و مسجدهایی هم هستند که مورد لعن خداوند قرار دارند....

مقدمات رکنی و غیر رکنی (توجهی و غیر توجهی)

از این شش مقدمه ای که برای نماز ذکر شد، بعضی مقدمات رکنی و بعضی غیر رکنی هستند و اما مقدمات رکنی آن مقدماتی هستند که چه شخص بداند یا نداند (توجه داشته باشد یا نه) بایستی آنها را دارا باشد و آنها عبارتند از:
الف - طهارت داشتن (وضو، غسل و تیمم) که چه عمدا و چه سهوا بدون وضو نماز خوانده باشد، نماز باطل است.
ب - داخل شدن وقت، که چه عمدا و چه سهوا قبل از وقت نماز بخواند، نمازش باطل است.
عروةالوثقی، فی الخلل الواقع فی الصلوة، مساله 6
ج - غصبی نبودن مکان نمازگزار، درصورتی که خودش غصب کرده باشد، که چه عمدا در آنجا نماز بخواند و چه سهوا و از روی فراموشی، نمازش باطل است.
عروةالوثقی، مکان المصلی و تحریرالوسیله، ج 1، ص 147
د - رو به قبله بودن، که اگر نمازش را طوری بخواند که به طرف راست یا چپ قبله یاپشت به قبله باشد و در وسعت وقت بفهمد، چه در وسط نماز بفهمد، چه بعد از نماز، بایستی نمازش را دوباره بخواند (البته اگر در وسط نماز باشد آن را رها کرده و دوباره می خواند) و اما اگر در تنگی وقت باشد، به طرف قبله برمی گردد و اگر بعد از وقت فهمیده، بنابراحتیاط مستحب قضا می نماید.
عروةالوثقی، فی الخلل الواقع فی الصلاة، مساله 3
و اما مقدمات غیررکنی آنهایی هستند که اگر سهوا ترک شده باشند، نماز صحیح است و آنها عبارتند از:
الف - پوشش و رعایت تمام شرایط آن، که اگر سهوا ترک شده باشد نماز صحیح است
عروةالوثقی، فی الخلل الواقع فی الصلوة، مساله 8.
ب - اگر در شرایط مکان نمازگزار سهوا تخلف شود، نماز صحیح است، مگر در صورت غصب، که اگر خودش غصب کرده باشد،نماز باطل است.
عروةالوثقی، فی الخلل الواقع فی الصلاة، مساله 9 و تحریرالوسیله، ج 1، ص 147 مساله 1
ج -ازاله نجاست از بدن، که اگر سهوا ندانسته با بدن نجس نماز خوانده، نمازش صحیح است، به خلاف جایی که می دانسته و فراموش کرده، که در این صورت باطل است.
توضیح المسائل، مساله 802