فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

مسجد مکانی برای بحث آزاد

1- کان ابوالحسن -علیه السلام یامر محمدبن حکیم ان یجالس اهل المدینة فی مسجد رسول الله وان یکلمهم ویخاصمهم....
بحارالانوار، ج 1، ص 137
حضرت موسی بن جعفر -علیه السلام به شخصی به نام محمدبن حکیم -که یکی از اصحاب دانشمند آن حضرت بودند می فرمودند که در مسجد پیامبر بنشیند و با کسانی که جدر مسائل دینی ج اشکالاتی دارند، به بحث و مناظره بپردازد....

مسجد، مرکز پیدا کردن دوست خوب

1- قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان... اخا مستفادا فی الله
بحار، ج 80 ص 351
حضرت امیرالمؤمنین -علیه السلام می فرمایند:
هر کس به مسجد رفت و آمد کند حداقل یکی از هشت چیز نصیبش می شود: دوستی خوب و خدایی...
مسجد مرکز هدایت قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان... کلمة ترده عن ردی او یسمع کلمة تدله علی هدی
بحار، ج 80،ص 351
حضرت علی -علیه السلام می فرماید:
هر کس به مسجد رفت و آمد کند جحداقل ج یکی از هشت چیز نصیبش می شود... جمله ای که او را از بدبختی نجات بخشد یا کلمه ای که راه مستقیم را به او نشان دهد.

مسجد جایگاهی برای خودسازی

قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
من اختلف الی المسجد اصاب احدی الثمان... او یترک دنیا خشیة او حیاء
بحار، ج 80 ص 351
حضرت علی -علیه السلام می فرماید:
هر کس به مسجد رفت و آمد کند جحداقل ج یکی از هشت چیز نصیبش می شود. یا خودش را از دنیا و پستیها نجات می دهد، چه ازترس خدا و چه به خاطر خجالت کشیدن از مردم....
مسجد ضرار قال امیرالمؤمنین -علیه السلام:
ان بالکوفة مساجد مبارکة ومساجد ملعونة....
بحار، ج 80 ص 360
حضرت علی -علیه السلام می فرماید:
بدرستی که در شهر کوفه مسجدهای پربرکتی است و مسجدهایی هم هستند که مورد لعن خداوند قرار دارند....