فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

12- مشغول شدن به صنعت.

توضیح المسائل، مساله 914

13- راه محل عبور قراردادن مساجد، مگر اینکه دو رکعت نماز بخواند.

عروةالوثقی، فی بعض احکام المسجد.

14- مسجد را محل قضاوت و مرافعه قراردادن.

عروةالوثقی، فی بعض احکام المسجد.