فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

11- اجرا کردن حد در مسجد.

عروةالوثقی، فی بعض احکام المسجد.

12- مشغول شدن به صنعت.

توضیح المسائل، مساله 914

13- راه محل عبور قراردادن مساجد، مگر اینکه دو رکعت نماز بخواند.

عروةالوثقی، فی بعض احکام المسجد.