فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

7- بلند کردن صدا، مگر برای اذان و مانند آن.

توضیح المسائل، مساله 914

8- خرید و فروش.

توضیح المسائل، مساله 914

9- داخل شدن کسی که سیر و پیاز و مانند اینها خورده،به طوری که بوی آن موجب آزار دیگران می شود و یا با پای عرق کرده به مسجد وارد شدن.

توضیح المسائل، مساله 915
عن علی -علیه السلام قال:
من اکل شیئا من المؤذیات ریحها فلا یقربن المسجد
وسائل الشیعه، ج 3، ص 503
حضرت علی -علیه السلام می فرماید: هر کس چیزی بخورد که بوی او مردم را اذیت می کند، نباید به مسجد نزدیک شود.