فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

7- کارهایی که مانع نماز خواندن بشود.

اگر مسجد را برای روضه خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند،در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.
توضیح المسائل، مساله 907

احکام مکروه

1- نقاشی کردن چیزهایی که روح ندارد، مانند گل و بوته، مکروه است.

توضیح المسائل، مساله 908