فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

6- بردن عین نجس یا چیزی که نجس شده، به مسجد.

بردن عین نجس، مانند خون و یا چیزی که نجس شده -اگر بی احترامی به مسجد باشد حرام است.
توضیح المسائل، مساله 906

7- کارهایی که مانع نماز خواندن بشود.

اگر مسجد را برای روضه خوانی چادر بزنند و فرش کنند و سیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند،در صورتی که این کارها به مسجد ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود، اشکال ندارد.
توضیح المسائل، مساله 907

احکام مکروه