فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

4- بیرون بردن سنگریزه های آن.

بنابر احتیاط واجب، جایز نیست که سنگریزه های داخل مسجد را بیرون ببرند و اگر بیرون برده شود، بایستی اگر امکان دارد، به همان مسجد و الا به مسجد دیگر برگردانند، ولی بیرون بردن خاکروبه و مانند آن اشکال ندارد.
عروةالوثقی، فی بعض احکام المساجد (الرابع).

5- دفن میت در مسجد:

دفن کردن میت در مسجد جایز نیست، هرچند ضرری به مسلمانان نزده و مزاحمتی برای نمازگزاران نداشته باشد.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 89 مساله 8

6- بردن عین نجس یا چیزی که نجس شده، به مسجد.

بردن عین نجس، مانند خون و یا چیزی که نجس شده -اگر بی احترامی به مسجد باشد حرام است.
توضیح المسائل، مساله 906