فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

3- نجس کردن مسجد.

نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است و هر کس بفهمد که نجس شده، باید فورا نجاست آن را بر طرف کند و احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند و اگر نجس شود، نجاستش را بر طرف نمایند، مگر آنکه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد.
توضیح المسائل، مساله 900
و همچنین نجس کردن حرام امامان -علیهم السلام حرام است.
توضیح المسائل، مساله 904

4- بیرون بردن سنگریزه های آن.

بنابر احتیاط واجب، جایز نیست که سنگریزه های داخل مسجد را بیرون ببرند و اگر بیرون برده شود، بایستی اگر امکان دارد، به همان مسجد و الا به مسجد دیگر برگردانند، ولی بیرون بردن خاکروبه و مانند آن اشکال ندارد.
عروةالوثقی، فی بعض احکام المساجد (الرابع).

5- دفن میت در مسجد:

دفن کردن میت در مسجد جایز نیست، هرچند ضرری به مسلمانان نزده و مزاحمتی برای نمازگزاران نداشته باشد.
تحریرالوسیله، ج 1، ص 89 مساله 8