فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

2- فروختن یا از بین بردن مسجد و یا لوازم آن.

اگر مسجد خراب هم بشود، نمی توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند و همچنین فروختن در و پنجره و چیزهای دیگرمسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند و چنانچه به درد آن مسجد نخورد،باید درمسجددیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد،می توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد، وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.
توضیح المسائل، مساله 909، 910

3- نجس کردن مسجد.

نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام است و هر کس بفهمد که نجس شده، باید فورا نجاست آن را بر طرف کند و احتیاط واجب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم نجس نکنند و اگر نجس شود، نجاستش را بر طرف نمایند، مگر آنکه واقف آن را جزء مسجد قرار نداده باشد.
توضیح المسائل، مساله 900
و همچنین نجس کردن حرام امامان -علیهم السلام حرام است.
توضیح المسائل، مساله 904

4- بیرون بردن سنگریزه های آن.

بنابر احتیاط واجب، جایز نیست که سنگریزه های داخل مسجد را بیرون ببرند و اگر بیرون برده شود، بایستی اگر امکان دارد، به همان مسجد و الا به مسجد دیگر برگردانند، ولی بیرون بردن خاکروبه و مانند آن اشکال ندارد.
عروةالوثقی، فی بعض احکام المساجد (الرابع).