فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

احکام حرام

1- زینت کردن مسجد:

بنابر احتیاط واجب، مسجد را نباید به طلا زینت نمایند و همچنین نباید صورت چیزهایی که مثل انسان و حیوان،روح دارد، در مسجد نقش کنند و نقاشی چیزهایی که روح ندارد، مثل گل و بوته، مکروه است.
توضیح المسائل، مساله 908

2- فروختن یا از بین بردن مسجد و یا لوازم آن.

اگر مسجد خراب هم بشود، نمی توانند آن را بفروشند یا داخل ملک و جاده نمایند و همچنین فروختن در و پنجره و چیزهای دیگرمسجد حرام است و اگر مسجد خراب شود، باید اینها را صرف تعمیر همان مسجد کنند و چنانچه به درد آن مسجد نخورد،باید درمسجددیگر مصرف شود، ولی اگر به درد مسجدهای دیگر هم نخورد،می توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است صرف تعمیر همان مسجد، وگرنه صرف تعمیر مسجد دیگر نمایند.
توضیح المسائل، مساله 909، 910