فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

بعضی از مکانهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است

در چند جا نماز خواندن مکروه است یعنی ثواب نماز را کم می کند:
1- در حمام، ولو در رخت کن آن باشد؛ 2- جاهای کثیف؛ 3- خانه ای که در او چیز مست کننده ای مانند شراب باشد؛ 4- در آشپزخانه و هرکجا که کوره آتش باشد؛ 5- زمین نمکزار؛ 6- هر زمینی که در آن عذاب بر کسی نازل شد؛ 7- مقابل انسان؛ 8-مقابل دری که باز است؛ 9- در جاده و خیابان و کوچه، اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد، حرام است، ولی نماز را باطل نمی کند؛ 10- مقابل آتش و چراغ؛ 11- مقابل چاه و چاله ای که محل بول باشد؛ 12- روبه روی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد، مگر آنکه روی آن پرده بکشند؛ 13- در جایی که عکس باشد، اگر چه روبه روی نمازگزار نباشد؛ 14- در اتاقی که جنب در آن باشد؛ 15- مقابل قبر؛ 16- روی قبر؛ 17- بین دو قبر؛ 18- در قبرستان؛ 19- جایی که مقابل انسان چیزی باشد که حواس انسان را مشغول کند، مانند نوشته و یا نقاشی و... 20- خانه ای که در آن سگ باشد (غیر از سگ شکاری). عروةالوثقی، فی الامکنة المکروهه و توضیح المسائل، مساله 898
یادآوری کسی که می خواهد در محل عبور مردم یا جایی که روبه روی او کسی نشسته نماز بخواند؛ مستحب است که جلو خود چیزی بگذارد، و یا خطی بکشد که این کار اشاره به انقطاع از خلق و توجه به خالق است.
عروةالوثقی، فی الامکنة المکروهة، مساله 3

بعضی از مکانهایی نماز خواندن در آنها مستحب است

1- مسجد: در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را در مسجد بخوانند و بهتر از همه مسجدها مسجدالحرام است و بعد از آن مسجد پیغمبر -صلی الله علیه وآله وسلم و بعد مسجد کوفه و بعد از آن مسجد بیت المقدس و بعد از مسجدبیت المقدس، مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله و بعد از آن مسجد بازار است؛ زیرا نماز در مسجدالحرام برابر با یک میلیون نماز و مسجدالنبی ده هزار و مسجد کوفه و مسجد الاقصی (بیت المقدس) هزار نماز و مسجد جامع صد نماز و مسجدمحله 25 نماز و مسجد بازار دوازده نماز است و مستحب است انسان در خانه خود جایگاهی را برای نماز اختصاص بدهد که البته این مکان حکم مسجد را ندارد و اما برای زنها نماز خواندن در خانه -بلکه در صندوقخانه و اتاق عقب بهتر است، ولی اگر بتواند کاملا خود را از نامحرم حفظ کند، بهتر است در مسجد نماز بخواند.
عروةالوثقی، فی الامکنة المکروهه، مساله 4 و توضیح المسائل، مساله 894
2- حرم امامان - علیهم السلام و بلکه نماز در حرم امامان -علیهم السلام از نماز در مساجد برتر است و در روایت است که نماز در حرم حضرت امیرالمؤمنین -علیه السلام برابر دویست هزار نماز است.
توضیح المسائل، مساله 895
3- در حرم انبیا -علیهم السلام و جایگاه اولیا و صلحا و علما و عباد، نماز خواندن مستحب است و حتی در خانه آنها هم نماز خواندن مستحب است.
عروةالوثقی، فی الامکنة المستحبه، مساله 5
4- مستحب است که انسان نمازهای خود را در جاهای متعدد بخواند، تا روز قیامت شاهدهای بیشتری داشته باشد.
عروةالوثقی، فی الامکنة المستحبه، مساله 6

احکام مساجد

در اسلام برای مسجد احکامی از قبیل وجوب و استحباب و حرمت و کراهت بیان شده است که ذیلا آنها را متذکر می شویم:
احکام وجوبی تظهیر مسجد از نجاست واجب است و حرم امامان -علیهم السلام هم همین حکم را دارد، منتها در مورد آنها می فرمایند اگربی احترامی محسوب می شود، تطهیر واجب است والا بنابر احتیاط مستحب تطهیر نمایند.
توضیح المسائل، مساله 900، 904
و اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یاخراب کردن ممکن نیست، باید آنجا را بکنند یا اگر خرابی زیادی لازم نمی آید، خراب نمایند و پرکردن جایی که کنده اند و ساختن جایی که خراب کرده اند واجب نیست، ولی اگر آن کس که نجس کرده، بکند یا خراب کند، در صورت امکان باید پر کرده و یا تعمیرنماید.
توضیح المسائل، مساله 902
واما کسی که خود نمی تواند تطهیر کند، اعلان به دیگری درصورتی که نجس کردن بی احترامی به مسجد باشد، واجب است.