فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

شرط دوم: مکان نمازگزار در حال اختیار بی حرکت باشد

نماز خواندن روی تشک و یا میزهایی که ثابت نمی ایستند، یا در داخل قطار و یا ماشین و کشتی، در حال اختیار و در حال حرکت، جایز نیست، مگر اینکه در قطار و یا ماشین و کشتی همان گونه که آنها حرکت می کنند ولی تکان نمی دهند، نمازبخواند، البته با رعایت شروط دیگر، مثل اینکه در هنگام تکان خوردن بدن چیزی نخواند و هرگاه آنها از قبله منحرف شدند، به طرف قبله برگرددو اما حرکتی که به تبع حرکت قطار و ماشین و کشتی انسان حرکت می کند، اشکال ندارد و اما در حال اضطرار که مسلما نماز خواندن بی اشکال است، ولی واجب است که مراعات قبله و استقرار را به قدر امکان بنماید.
عروةالوثقی، فی مکان المصلی (الثانی) ومساله 24 و تحریرالوسیله، ج 1، ص 151 مساله 15

شرط سوم: در جایی نماز خوانده شود که نمازگزار بتواند افعال نماز رادرست به جا آورد

در جایی که سقف آن کوتاه است و درست نمی تواند بایستد و یا به اندازه ای کوچک است که جای رکوع و سجود ندارد، نماز خواندن باطل است و اگر ناچار شود که در چنین جایی نماز بخواند، باید به قدری که ممکن است، قیام و رکوع و سجود را به جا آورد.
توضیح المسائل، (شرط سوم).

شرط چهارم: مکان نمازگزار پاک باشد

مکان نمازگزار اگر نجس است، باید به طوری تر نباشد که رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد، ولی جایی که پیشانی را بر آن می گذارد، اگر نجس باشد، در صورتی که خشک هم باشد، نماز باطل است و احتیاط مستحب آن است که مکان نمازگزار اصلا نجس نباشد.
توضیح المسائل، (شرط چهارم).