فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

کسی که فهمیده نمازش رو به قبله نبوده

1- در این صورت چه جاهل باشد و چه فراموش کرده باشد و چه غافل باشد -البته جهل و فراموشی و غفلت نسبت به موضوع باشد نه به حکم و چه کسی باشد که اعتماد به ظن و گمان کرده -در صورتی که وظیفه اش بوده و حالا فهمیده اشتباه کرده است، درتمام این صورتها نمازش صحیح است؛منتها اگر در وسط نماز است، بدون گفتن ذکر، بدنش را به طرف قبله بر می گرداند و در صحت این نماز هم فرقی بین داشتن وقت یا نداشتن نیست،ولی می فرمایند غیر از کسی که برای پیدا کردن قبله کوشش کرده، ولی بعد فهمید اشتباه کرده، بنابر احتیاط مستحب نمازها را دوباره بخواند.
عروةالوثقی، فی احکام الخلل فی القبلة، مساله 8، 9
2- اگر وقت وسعت داشته باشد -ولو به اندازه خواندن یک رکعت از نماز در وقت باید آن نماز را رها کرده و دوباره نماز را رو به قبله شروع نماید.
همان جا.
3- باید بدون گفتن ذکر به طرف قبله برگشته و نماز را تمام کند و احتیاط مستحب آن است که بعد از وقت قضا نماید.
همان جا.
4- باید نماز را اعاده کند.
5بنابر احتیاط مستحب اعاده نماید،ولو پشت به قبله خوانده باشد.
همان جا.
یادآوری 1- تمام مراحلی که برای تشخیص قبله گفته شد (علم - شهادت دو نفر عادل و...) همان گونه که در نمازهای واجب روزانه جاری بود در بقیه چیزهایی هم که رعایت قبله درباره آنها لازم است، جاری می باشد و اما در مواردی که حتی ظن و گمان هم به قبله بودن یک طرف در نمازهای روزانه پیدا نمی کردیم، فرمودند به چهار طرف نماز خوانده شود، در این موضوع بقیه چیزهایی که رعایت قبله در آنها لازم است، دو قسمند: یک قسم چیزهایی است که تکرارشان امکان پذیر است، مانند:نماز آیات و نماز میت وقضای اجزای فراموش شده نماز، که در اینها هم بایستی به چهار طرف تکرار شود و یک قسم قابل تکرار نیست، مانند: سربریدن و یا نحر حیوانات و یا دفن اموات و حال احتضار، در این موارد اگر نتواند ظن به قبله بودن یک طرف پیدا کند هر طرف را خواست انتخاب کند، آزاد است.
عروةالوثقی، فی احکام القبله، مساله 16. 2 اگر حیوانی عمدا برخلاف قبله ذبح یا نحر شود جخوردن آن ج حرام می شود و اما اگر از روی جهل به قبله یا فراموشی ذبح یا نحر شود و یا نمی شد آن حیوان را رو به قبله کرد، مانند حیوانی که داخل چاه افتاده است، اشکال ندارد.
همان، مساله 2
3- اگر میتی روبه قبله دفن نشده باشد -حالا چه عمدا و چه از روی فراموشی یا به خاطر جهل به قبله بایستی قبر او را نبش کرده و او را رو به قبله نمود؛ البته در صورتی که بدنش متلاشی نشده و موجب هتک حرمتش نگردد.
همان، مساله 3

پی نوشتها:

1.ر . ک :بقره (2) آیه 144
2.ر . ک: تفسیر نمونه، ج 1، ص 350 به بعد (با تلخیص).

مکان نمازگزار

مکان نمازگزار دارای شرایطی است و هر کدام از آنها را که نداشته باشد، نماز خواندن در آن مکان باطل است؛این شرایط عبارتند از: