فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

وقت ادای نافله عشا

وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.
توضیح المسائل، مساله 771

وقت ادای نماز شب

وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.
توضیح المسائل، مساله 773
یادآوری 1- مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند (مانند جوانانی که خوابشان سنگین است و یا اشخاص مریض و یا پیر و...) می تواند آن را اول شب به جا آورد، ولی شایسته است که آن را به نیت تعجیل انجام دهد، نه نیت ادا.
توضیح المسائل، مساله 774 عروة الوثقی، فی اوقات الرواتب، مساله 9
2- کسی که نمی تواند نصف شب برای نماز شب بیدار شود،اگر امر دائر شود بین اینکه اول شب بخواند یا فردا قضای آن را به جا آورد، قضا کردن ترجیح دارد.
عروةالوثقی، فی اوقات الرواتب،مساله 10

وقت ادای نافله صبح

نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می شود و وقت آن بعد از گذشتن از نصف شب، به مقدار خواندن یازده رکعت نماز شب است؛ولی احتیاط آن است که قبل از فجر اول نخوانند،مگر آنکه بعد از نافله شب بلافاصله بخوانند، که در این صورت مانعی ندارد.
توضیح المسائل، مساله 772