فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

وقت ادای نافله مغرب

وقت نافله مغرب، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب -که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدامی شود از بین برود.
توضیح المسائل، مساله 770

وقت ادای نافله عشا

وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.
توضیح المسائل، مساله 771

وقت ادای نماز شب

وقت نافله شب از نصف شب است تا اذان صبح و بهتر است نزدیک اذان صبح خوانده شود.
توضیح المسائل، مساله 773
یادآوری 1- مسافر و کسی که برای او سخت است نافله شب را بعد از نصف شب بخواند (مانند جوانانی که خوابشان سنگین است و یا اشخاص مریض و یا پیر و...) می تواند آن را اول شب به جا آورد، ولی شایسته است که آن را به نیت تعجیل انجام دهد، نه نیت ادا.
توضیح المسائل، مساله 774 عروة الوثقی، فی اوقات الرواتب، مساله 9
2- کسی که نمی تواند نصف شب برای نماز شب بیدار شود،اگر امر دائر شود بین اینکه اول شب بخواند یا فردا قضای آن را به جا آورد، قضا کردن ترجیح دارد.
عروةالوثقی، فی اوقات الرواتب،مساله 10