فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

وقت نافله روز جمعه

بیست رکعت نافله روز جمعه را هم می توان قبل از زوال خواند و هم بعد از زوال.
تحریر الوسیله،ج 1، ص 137 مساله 5

وقت ادای نافله مغرب

وقت نافله مغرب، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب -که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدامی شود از بین برود.
توضیح المسائل، مساله 770

وقت ادای نافله عشا

وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تا نصف شب است و بهتر است بعد از نماز عشا بلافاصله خوانده شود.
توضیح المسائل، مساله 771