فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

وقت ادای نافله عصر

نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصررابعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط واجب نیت ادا و قضا نکند.
توضیح المسائل، مساله 769
یادآوری بنابراحتیاط واجب جایز است که نافله ظهر و عصر را قبل از زوال بخواند؛البته در صورتی که بداند بعد از زوال نخواهد توانست آن را بخواند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 137 مساله 5

وقت نافله روز جمعه

بیست رکعت نافله روز جمعه را هم می توان قبل از زوال خواند و هم بعد از زوال.
تحریر الوسیله،ج 1، ص 137 مساله 5

وقت ادای نافله مغرب

وقت نافله مغرب، بعد از تمام شدن نماز مغرب است تا وقتی که سرخی طرف مغرب -که بعد از غروب کردن آفتاب در آسمان پیدامی شود از بین برود.
توضیح المسائل، مساله 770