فهرست کتاب


احکام نماز

محمد وحیدی‏

وقت ادای نافله ظهر

نافله ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می شود و وقت آن از اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدامی شود به اندازه - آن شود؛ مثلا اگر درازای شاخص هفت وجب باشد، هروقت مقدار سایه ای که بعداز ظهر پیدا می شود به دو وجب رسید، آخر وقت نافله ظهر است.
توضیح المسائل، مساله 768

وقت ادای نافله عصر

نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می شود و وقت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا می شود، به آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد از وقت آنها بخواند، بهتر است نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصررابعد از نماز عصر بخواند و بنابر احتیاط واجب نیت ادا و قضا نکند.
توضیح المسائل، مساله 769
یادآوری بنابراحتیاط واجب جایز است که نافله ظهر و عصر را قبل از زوال بخواند؛البته در صورتی که بداند بعد از زوال نخواهد توانست آن را بخواند.
تحریر الوسیله، ج 1، ص 137 مساله 5

وقت نافله روز جمعه

بیست رکعت نافله روز جمعه را هم می توان قبل از زوال خواند و هم بعد از زوال.
تحریر الوسیله،ج 1، ص 137 مساله 5